UITGESTELD 100 jaar Elim

Kalender
Kerkelijk en geloof
Datum
11 december 2021

Beschrijving

Elim 1921

Aanvankelijk was het de bedoeling op om zaterdag 11 december een feestelijke jubileumbijeenkomst te beleggen in de Hervormde Elimkerk. Maar vanwege de coronamaatregelen is deze bijeenkomst uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

 HARDE - De hervormde gemeente Elim op ’t Harde bestaat 100 jaar. Ter gelegenheid hiervan zal op zaterdag 11 december a.s., aanvang 19.30 uur, een feestelijke jubileumbijeenkomst worden belegd in de hervormde Elimkerk aan de Eperweg. Uiteraard als de coronamaatregelen hiervoor geen belemmering vormen.

Ook rolt begin december van de drukpers het jubileumboek “100 jaar Elim ’t Harde. Een eeuw lang Hervormde gemeente”. Evert Sneller schreef hoofdzakelijk de tekst, was verantwoordelijk voor de opmaak en trad als eindredacteur op. Het resultaat: een 360 bladzijden tellend boek met 255 foto’s, kopieën van stukken, anekdotes, herinneringen, informatie uit kerkbladen, enz..

Op 9 augustus jl. was het exact 100 jaar geleden dat de eerste kerkdienst op ’t Harde werd belegd in het Evangelisatiegebouwtje aan de Epergrindweg dat de naam ELIM kreeg. De bouw ervan werd bekostigd door de hervormde gemeenten Doornspijk en Oldebroek. Tot 1960 was Elim een afstandsevangelisatie van die gemeenten. In 1960 werd Elim een zelfstandige hervormde gemeente en in 1965 kreeg zij haar eerste predikant. Korter kun je de geschiedenis over 100 jaar Elim niet formuleren.  Maar…er valt meer te vertellen. Vandaar het verschijnen van dit boek.

Waarom dit gedaan

In het vorige beleidsplan van de hervormde gemeente Elim stond een zinnetje dat in 2021 Elim 100 jaar bestaat. Dat staat er niet zo maar. Die woorden vragen om actie. En ze hebben hem gegrepen. En omdat hij van geschiedenis houdt, heeft hij het Moderamen gevraagd: ‘Mag ik er iets over schrijven?’ Dat ‘iets’ schrijven is  ‘zoveel’ geworden, dat de tekst alleen maar binnen de kaften van een boek past.

Als mederedacteuren traden op Cor van de Worp, Henk Reurink, Jan Willem van den Berg en Frank van Hattem. Deze laatste was meer belast met alles wat met het ‘digitale’ te maken heeft.

Henk Reurink heeft zich belast met de sponsoring, terwijl Jan Willem en Cor in het archief van de Hervormde kerk van Doornspijk gespeurd hebben in de notulenboeken die betrekking hebben op de Evangelisatieperiode 1920 tot 1960. In Doornspijk is een ‘apart notulenboek’ daarvan bewaard gebleven die de verslagen van de vergaderingen weergeven betreffende de eerste 40 jaar van het bestaan van Elim. Opmerkelijk is dat alle verslagen van  de vergaderingen van die Evangelisatiecommissie steevast ondertekend werden door een dominee uit Oldebroek als preses, en de predikant van Doornspijk als scriba. Deze laatste functie werd meer 20 jaar vervuld door ds. Cuperus, die ruim 20 jaar in Doornspijk heeft gestaan.

Bert

Evert Sneller:  Zelf heb ik 60 bronnen geraadpleegd. Waaronder de digitale versies van de Elburger Courant van 1918 tot 1976. Uiteindelijk is het gekomen tot een boekwerk van 360 bladzijden. Met vele foto’s, kopieën van stukken, van facturen, gedeeltes uit notulenboeken, van verslagen van de diverse jeugdclubs, verenigingen, kerkbodeberichten, geschreven herinneringen door derden, enz. enz. – meer van 250 in totaal'. 

 Op 11 december zal tijdens de jubileumbijeenkomst ook een video-opname worden vertoond van de onthulling van een marmeren gedenkbord aan dat gedeelte van de Elimkerk dat in 1958 werd gerealiseerd. Op 22 juni 1958 werd namelijk het verbouwde en uitgebreide evangelisatiegebouw als ‘tweede Elimkerk’ officieel in gebruik genomen en ingewijd. De Elburger Courant berichtte hierover uitvoerig, terwijl in de archieven van Elim hierover niets te vinden was.

Ter gelegenheid van de inwijding van dit kerkgebouw sprak de consulent, wijlen ds. J. Zwijnenburg uit Oldebroek, over Jesaja 54 vers 11b: ‘Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en Ik zal u op saffieren grondvesten’. Aan het einde van de dienst sprak de aannemer, de heer Keijl uit Oldebroek. Hij overhandigde aan de toenmalige kerkvoogdij een marmeren gedenksteen met daarop dezelfde woorden als waarover ds. Zwijnenburg preekte. De kerkvoogdij heeft met dit bord niets gedaan. Het bord is dus nooit geplaatst, was spoorloos verdwenen en niemand die op ’t Harde er ook maar iets van wist. In 2020 is de plaat toch teruggevonden bij oude rommel in een kelder onder Elim. Deze marmeren plaat wordt alsnog na 63 jaar alsnog officieel onthuld.

Het boek zelf

Het is ingedeeld in 7 hoofdstukken + 22 anekdotes geplaatst in kaders door het boek heen + 60 bronvermeldingen + een notenregister van rond de 45:

Plaats en bewoners     

O.a. Oude wegen, ondergrondse hutten, bijgeloof, eetgewoontes, burenplicht en introuwen

Het ontstaan van Elim 

Kerkbouw van Elim 1 (1921), Elim 2 (1958) en Elim 3 (1968) en de bouw van de pastorie

Kerkenwerk binnen Elim

O.a. 6 predikanten, kerkenraad(s), -beleid en -besluiten, de koers van de kerkenraad, de bosbrand en het zwembadkraken in 1970, grensoverschrijdend beleid, notulen kerkenraad en kerkvoogdij. Diaconie, Catechese en Jeugdwerk. Maar ook de verenigingen, orgel en organisten, kosters, zondagsschoolwerk, kinderoppas, en zending en evangelisatie, kinderkoor en boekentafel, vakantiebijbelweek, enz.

Elim naar buiten

Samen op weg-proces voorafgaande aan de vorming van de Protestantse Kerk, verhouding tot de andere kerken op ‘t Harde, Mariposa, woningbehoefteonderzoek, etc.

Elim door de jaren heen

O.a. 25, 50 en 75 jaar Elim

Herinneringen aan Elim

28 mensen vertellen hun verhaal over Elim

Opvallende personen en feiten

Meer dan 20 anekdotes, verspreid door het boek heen onder de noemer van ‘Ook dát was Elim’ en de namen van enkele mensen die met kop en schouders boven anderen uitstaken