vnog

ELBURG - De coronamaatregelen zijn verlengd om verdere verspreiding te voorkomen. Met de nieuwe noodverordening wordt de mogelijkheid op te treden wanneer mensen zich niet aan de maatregelen houden voortgezet. We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken en afstand houden zijn verlengd tot 19 mei. Wel is er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. De maatregelen zijn verwerkt in een nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). De Noodverordening en het Wijzigingsbesluit van 26 maart 2020 vervallen hiermee.

Corona bestrijden we samen

Ton Heerts, voorzitter van de VNOG: “De meeste mensen in onze regio nemen hun verantwoordelijkheid en houden zich aan de geldende corona-maatregelen. Complimenten hiervoor.” Met de nieuwe noodverordening wordt de mogelijkheid op te treden wanneer mensen zich niet aan de maatregelen houden voortgezet. Ook bestuursdwang en het opleggen van een dwangsom behoren tot de handhavingsmiddelen van de VNOG voorzitter. “Het liefst zien we dat het niet nodig is om te beboeten, maar als het nodig is doen we het. Vanochtend is met alle burgemeesters van de 22 VNOG gemeenten de nieuwe noodverordening besproken. We begrijpen dat het soms best ingewikkeld is om de maatregelen te na leven. Want ‘meer ruimte’ kan ook vragen oproepen over wat wel mag en wat niet. Het vraagt soms ook om het leveren van maatwerk. In afstemming met de burgemeester, de directeur van de VNOG, de DPG (directeur publieke gezondheid) en mij –voorzitter VNOG- wordt bepaald wat in een specifiek geval eventueel mogelijk is.”

De belangrijkste verduidelijkingen en wijzigingen

De noodverordening kent ten opzichte van de vorige noodverordening een aantal verduidelijkingen en wijzigingen. Deze zijn gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. Een korte toelichting op enkele onderwerpen:

  • Veilige afstand

Een groep van drie of meer personen is en blijft verboden. Iedereen moet een onderlinge afstand in acht nemen van 1,5 meter, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar. Een uitzondering hiervoor geldt voor personen die een ‘gezamenlijke huishouding’ vormen, personen die hulpbehoevend zijn door ten hoogste één begeleider en kinderen tot en met 12 jaar die samen buiten spelen, sporten of bewegen onder toezicht.

  • Samenkomsten

Het is en blijft verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. Hiervoor gelden enkele uitzonderingen zoals wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn, uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn; samenkomsten waarbij het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden als bedoeld in artikel 6 van de Grondwet wordt uitgeoefend, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn. Nieuw is de uitzondering om door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid buiten te sporten en te bewegen van personen tot en met 18 jaar. Ook is in de nieuwe tekst van de noodverordening de uitzondering opgenomen voor de wekelijkse (waren)markten, tenzij de voorzitter daarvoor in overleg met de betreffende burgemeester een Aanwijzingsbesluit uitvaardigt.

  • Evenementen

Alle evenementen en deelname aan evenementen zijn verboden tot 1 september 2020. Dit zijn onder meer herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten, feesten, festivals, popconcerten en overige muziekvoorstellingen, betaald voetbalwedstrijden (met of zonder publiek), straatfeesten, barbecues en sportwedstrijden. Wel kan er een vrijstelling/ontheffing worden verleend aan bijvoorbeeld musea die voor kinderen/jeugd open willen zijn in de Meivakantie.

  • Recreatiesector

Het bestaande beleid blijft gehandhaafd: Wanneer een kampeervoorziening niet zelfvoorzienend is door een eigen toilet met een eigen was- en/of douchevoorziening is het verboden om alsnog gebruik te maken van de locaties van vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogenoemde 'kamperen bij de boer'), parken, natuurgebieden, stranden en jachthavens. Hierdoor zijn caravans en campers wel toegestaan, maar kamperen met een tent of vouwwagen mag niet. Ook gemeenschappelijke ruimtes zoals zwembaden, recreatieruimtes en groepsaccommodaties blijven gesloten. Tenzij een vakantiepark of camping wordt aangewezen door de voorzitter van de veiligheidsregio als een verboden gebied. Het risico bestaat dat op deze locaties bij de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen. Dit verhoogt op onaanvaardbare wijze het risico op verspreiding van het coronavirus. Daarnaast draagt dit verbod bij aan een vermindering van het aantal reisbewegingen.

  • Georganiseerd buiten sporten en bewegen tot en met 18 jaar

Kinderen en jongeren kunnen bij een sportvereniging onder zichtbare professionele begeleiding samen buiten sporten en bewegen. Daarbij geldt voor kinderen tot en met 12 jaar niet de afstandseis van 1,5 meter. Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt deze eis wel. Dit betekent dat sporten zoals voetbal, hockey, (kick)boksen en basketbal, waarbij contact en nabijheid veelal onvermijdelijk is, voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar niet mogelijk zijn zonder aanpassingen in de trainingsvorm. Voor dergelijke sporten zullen dan ook alleen aangepaste trainingen kunnen plaatsvinden. Daarnaast valt te denken aan atletiek en boogschieten en tennis (enkelspel). Het sporten en bewegen hoeft niet in teamverband plaats te vinden, maar dus wel onder begeleiding. Zwemmen is niet mogelijk omdat alle zwembaden gesloten blijven.
Wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden met andere sportclubs zijn niet toegestaan. Interne oefenwedstijden in clubverband voor kinderen tot en met 12 jaar zijn wel toegestaan.
Douchen op de sportclub of in het clubhuis na afloop van het sporten of bewegen mag niet. Ook zijn toeschouwers langs de lijn niet toegestaan en blijft de kantine gesloten. De gemeenten voeren hierover de regie. Zij zijn al volop bezig met het maken van afspraken met sportverenigingen en andere betrokkenen. Voor sporten en bewegen in parken of op pleinen kunnen beperkingen gelden in de gemeenten. Ook zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het handhaven. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.

Verboden gebieden en locaties

De afgelopen periode heeft de voorzitter van de veiligheidsregio op verzoek van een aantal burgemeesters Aanwijzingsbesluiten verboden gebied genomen, omdat de regels van de noodverordening op die plaatsen niet werden nageleefd. Dit zijn bepaalde gebieden en locaties waar niemand zich mag bevinden. Deze aanwijzingsbesluiten blijven met de nieuwe noodverordening van kracht met uitzondering van Strand Nulde.

Handhaving

De noodverordening geeft de politie, de Koninklijke marechaussee en aangewezen ambtenaren, zoals toezichthouders en opsporingsambtenaren, de mogelijkheid om de genomen maatregelen in de verordening te handhaven. De verordening is van toepassing op het grondgebied van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Ton Heerts ten slotte: “Naleving van de maatregelen is en blijft nodig. Ik kan niet genoeg benadrukken dat we er nog niet zijn. Houd rekening met elkaar; in het park, in de winkels en op straat en blijf zoveel mogelijk thuis, anders zien we over een aantal weken weer een piek in het aantal besmettingen. Dat willen we voorkomen. Alleen samen kunnen we corona bestrijden."

De noodverordening vindt u op de website van de vnog