vnog

ELBURG - Vanaf 1 juni kunnen de meeste restaurants, cafés, culturele instellingen en musea weer open. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de nieuwe maatregelen te vertalen naar officiële regelgeving heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, op vrijdag 29 mei de nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland vastgesteld. In deze noodverordening is onder meer geregeld hoe zij weer open mogen.

Kaders vanuit de overheid en het maken van goede afspraken met de samenleving zijn nodig. Voorzitter VNOG Ton Heerts: “Op allerlei plekken in steden en dorpen in onze veiligheidsregio zal de horeca weer opstarten. Om anderhalve meter afstand te kunnen houden met elkaar is het puzzelen met de ruimte. En dat betekent iets voor de inrichting van de openbare ruimte. Meer versoepeling geeft ook meer levendigheid. Het blijft continue balanceren. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat we dit verantwoord én vriendelijk vormgeven. De ondernemer of de exploitant moet de ruimte zo inrichten dat de geldende maatregelen kunnen worden nageleefd. Ook moeten zij hierop toezien. Bij excessen zal worden opgetreden.”

De belangrijkste wijzigingen

De noodverordening kent ten opzichte van de vorige noodverordening een aantal aanvullingen. Hieronder volgt een korte toelichting op enkele onderwerpen. Voor de volledige tekst verwijzen wij naar de noodverordening.

Eet- en drinkgelegenheden en binnenterrassen

Vanaf 1 juni 2020 om 12.00 uur kunnen eet- en drinkgelegenheden en binnenterrassen weer open. Zowel in de eet- en drinkgelegenheid als op het binnenterras mogen niet meer dan 30 gasten aanwezig zijn. Ook moeten alle gasten vooraf reserveren en moeten zij gebruik maken van een zitplaats aan tafel of bar. Het gebruik van statafels is dus niet toegestaan. De aanwezigen dienen te allen tijde ten minste 1,5 afstand te houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Een scheidingswand maakt dit niet anders. De afstandseis geldt niet voor personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Zij hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. De ondernemer of de exploitant moet hierop toezien.

Binnenterrassen zijn alle terrassen die in een gebouw zijn gelegen. Bijvoorbeeld in overdekte winkelcentra, stationshallen.  Volledig overkapte en afgedichte buitenterrassen zijn niet toegestaan en deze worden ook niet aangemerkt als binnenterras.

Buitenterrassen bij eet- en drinkgelegenheden

Samenkomsten op buitenterrassen zijn verboden, tenzij gasten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel en maatregelen zijn getroffen waardoor:

  • de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen,
  • de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand kunnen houden ten opzichte van aanwezigen op aanpalende terrassen,
  • de bezoekersstromen op en rond het terras worden gereguleerd,
  • het terras aan de bovenzijde of aan drie zijden open is.

Bij aanpalende terrassen moeten de beheerders van deze terrassen gezamenlijk zorgen voor het in acht kunnen nemen van de anderhalve meter afstand. Voor buitenterrassen geldt geen reserveringsplicht.

Van exploitanten of beheerders van een terras wordt verwacht dat zij zorgdragen voor het reguleren van de toestroom op het terras en daarbij ook clustering van wachtende of vertrekkende gasten buiten het terras voorkomen.

Eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties

Commerciële horecagelegenheden bij of op sportaccommodaties mogen onder voorwaarden open voor gasten. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor Eet- en drinkgelegen en binnenterrassen.

Eet- en drinkgelegenheden bij buitensportvoorzieningen die worden geëxploiteerd door een paracommerciële rechtspersoon blijven gesloten.

Hotels

Hotels vallen ook onder het begrip eet- en drinkgelegenheden. In restaurants van hotels mogen meer dan 30 gasten aanwezig zijn mits alle aanwezigen hotelgasten zijn. Indien in een restaurant van een hotel meer dan 30 hotelgasten aanwezig zijn, mogen geen andere gasten in het restaurant toegelaten worden. Indien echter minder dan 30 hotelgasten aanwezig zijn mogen ook andere gasten toegelaten worden zolang het aantal van 30 gasten niet wordt overschreden.

Indien een gebouw functioneel is gescheiden van andere functies en beschikt over een zelfstandige ruimte binnen het gebouw, is het verbod op samenkomsten van meer dan 30 personen per gebouw, niet van toepassing. Hiervoor is de norm 30 personen per functie of een hoger aantal als dat voor die functie is toegestaan (bijvoorbeeld bibliotheken, theaters en dergelijke).  Dit betekent dat per inrichting of bedrijf maximaal 30 personen zijn toegestaan. Het is niet toegestaan om binnen één horecabedrijf 30 personen per afzonderlijke ruimte toe te staan.

Aanwijzing verboden gebied

De VNOG-voorzitter kan nog steeds een gebied aanwijzen als verboden gebied. Dit gebeurt als op deze locatie niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt. Een aangewezen verboden gebied kan ook een specifieke locatie zijn, zoals een eet- en drinkgelegenheid met binnen- en/of buitenterras.  De voorzitter kan ook een locatie aanwijzen om het tegengaan van besmettingsgevaar in het kader van de volksgezondheid te garanderen.  Een gebiedsverbod kan gelden voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld een dag, weekend of week. In het uiterste geval kan ook een heel horecaplein als verboden gebied worden aangewezen, ook al zijn er maar enkele ondernemers of exploitanten die zich niet houden aan de Noodverordening voorschriften.

Musea, presentatie-instellingen en monumenten

Voor musea, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie geldt het maximum van 30 personen niet. Bij presentatie-instelling kan gedacht worden instellingen die beeldende kunst laten zien maar geen eigen collectie hebben (zogeheten ateliers).  Hiervoor geldt wel dat de aanwezigen altijd ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon (met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen). Het bezoek mag uitsluitend plaatsvinden in een vooraf gereserveerd tijdvak.

Escaperooms, binnenspeeltuinen, glow in the dark golf

Het binnengedeelte van dit soort gelegenheden wordt beschouwd als een voor het publiek toegankelijk gebouw. 30 personen per gebouw zijn toegestaan, met inachtneming van 1.5 meter afstand (met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen). Het bezoek mag uitsluitend plaatsvinden in een vooraf gereserveerd tijdvak.
Bowlingbanen zijn op last van het Ministerie van EZK te beschouwen als tot 1 september 2020 gesloten te houden binnensport faciliteit. Ook horecavoorziening in een bowlingcomplex zal tot 1 september gesloten blijven.

Kampeervoorziening

Wanneer een kampeervoorziening zelfvoorzienend is door een eigen toilet met een eigen was- en/of douchevoorziening is het geoorloofd om alsnog gebruik te maken van de locaties van vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogeheten 'kamperen bij de boer').

Protocollen

Ondernemen in een anderhalvemetersamenleving is een grote uitdaging. Verschillende branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Een protocol is een concrete vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de praktijk voor een bepaalde branche. De overheid beschouwt deze protocollen als een eigen verbindende richtlijn binnen een betreffende sector. Hierbij kan de overheid advies geven. De sector is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen en naleven van het protocol. Protocollen hebben echter geen juridische status. De noodverordening is en blijft bepalend voor wat wel of niet is toegestaan, ongeacht een protocol.

Ton Heerts ten slotte: “Het coronavirus is nog steeds onder ons. Iedereen is aan zet om het nog verder in te dammen: ondernemers, inwoners en gemeente. Houd afstand en houd rekening met elkaar. Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.” 

De noodverordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.