RAADELBURB

ELBURG - De 19 raadsleden van Elburg zijn samen het hoogste orgaan van onze gemeente. De inwoners van Elburg kiezen elke vier jaar de leden van de gemeenteraad. Raadsleden moeten in de gemeente wonen. Een van de taken van de gemeenteraad is om de inwoners van Elburg te vertegenwoordigen. De gemeenteraad heeft de taak om kaders vast te stellen voor alles wat de gemeente doet en te controleren of alles volgens die kaders gebeurt.  

Andere organen
Naast de gemeenteraad heeft Elburg een college van een burgemeester en wethouders. Het college zorgt voor de dagelijkse gang van zaken. Daar hebben burgemeester en wethouders een heel ambtelijk apparaat voor.
De gemeenteraad benoemt de wethouders van Elburg. De burgemeester wordt benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ('de Kroon'). Ieder van die gemeentelijke organen heeft een eigen rol.

 

Vertrouwen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het vertrouwen van de gemeenteraad nodig om te kunnen werken. De meerderheid van de raad stelt de wethouders aan. Dat is de basis voor dat vertrouwen.

 

Verantwoordelijkheden
De gemeenteraad heeft drie belangrijke opdrachten. Een van die opdrachten is het vertegenwoordigen van de inwoners van de gemeente. In die rol bepaalt de gemeenteraad wat de kaders zijn waarbinnen de burgemeester en de wethouders zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. De gemeenteraad controleert of burgemeester en wethouders binnen die kaders handelen.

Kaders
De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Dat gebeurt met beleidsnota’s en in verordeningen. Het gaat dan om onderwerpen die veel bewoners aangaan zoals wonen, werken, wegen en fietspaden en sociale zaken. Met de programmabegroting stelt de gemeenteraad vast hoeveel geld waaraan wordt besteed. Het is de gemeenteraad die plaatselijke wetten vaststelt. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan verboden en vergunningen. Op overtreding van die gedragsregels staat straf. De door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingplannen maken duidelijk wat waar mogelijk of onmogelijk is.

 

Controle
De gemeenteraad heeft tot taak om te controleren of de dagelijkse gang van zaken binnen de bestaande kaders gebeurt. Om dat te controleren kunnen raadsleden vragen stellen. De burgemeester en de wethouders horen die vragen op tijd te beantwoorden. De gemeenteraad kan zelfs een eigen raadsonderzoek instellen. De raad krijgt ook adviezen van de onafhankelijke rekenkamer. Die bekijkt regelmatig of dingen die de gemeente doet doelmatig, doeltreffend en rechtmatig zijn.

Gemeenschappelijke Regelingen
De gemeente Elburg werkt op verschillende terreinen samen met andere overheden, bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen. Die samenwerkingen hebben de naam ‘Gemeenschappelijke Regeling’. Soms wordt een gemeente verplicht om deel te nemen aan een gemeenschappelijke regeling. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Daarnaast kiest de gemeente Elburg ook zelf voor samenwerkingen, bijvoorbeeld met de Regio Zwolle. Samen met 22 gemeentes en 4 provincies werkt Elburg op de gebieden van economie, werkgelegenheid, bereikbaarheid, leefomgeving en energie.

 

Toezicht
De gemeente Elburg ligt in de provincie Gelderland. De provincie staat als bestuurslaag tussen 'Den Haag' en de gemeenten in. Zij doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeente te klein. Daarnaast controleert de provincie of de gemeenten goed met hun geld omgaan. En zo zijn de bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden verdeeld in het Huis van Thorbecke.

Politiek seizoen
Op 6 september begint het politieke seizoen weer. Dan start een serie van twee beeldvormende, een oordeelsvormende met als slot een raadsvergadering met debatten en besluitvorming.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment