RAAD ELBURG

ELBURG  -  De gemeenteraad neemt veel besluiten. Dat gebeurt zo zorgvuldig mogelijk volgens de BOB-methode. Met die methode bekijkt de gemeenteraad de voorstellen die het college aan de gemeenteraad voorlegt.

Beeldvorming
De eerste stap volgens de BOB-methode is Beeldvorming. Bij de beeldvorming is een belangrijke rol weggelegd voor de ambtenaren die een voorstel hebben gemaakt en betrokken burgers, bedrijven en instellingen. Eerst bevragen de raadsleden de opstellers van een voorstel. Door vragen te stellen aan de bedenkers zorgen de raadsleden ervoor dat ze een beter beeld krijgen van de gevolgen van een voorstel.

Vervolgens is er ruimte voor inwoners, instellingen en bedrijven om een opvatting over een voorstel duidelijk te maken aan de raadsleden. Daar krijgen insprekers vijf minuten tijd voor. Het kan zijn dat zo’n opvatting vragen oproept bij raadsleden. Die vragen zullen de raadsleden dan stellen aan de inspreker. De beeldvorming is voltooid als de vragen aan ambtenaren en insprekers beantwoord zijn. Dan volgt de Oordeelsvorming. Ook wel ‘Het Goede Gesprek’ genoemd.

Het Goede Gesprek

Gewapend met de informatie uit de beeldvorming gaan raadsleden met elkaar in gesprek. Tijdens deze oordeelsvorming maken de raadsleden duidelijk wat ze van de voorstellen vinden. Raadsleden kun een voorstel prima vinden. Ze kunnen ook denken dat er verbetering mogelijk is. Dat bespreken de raadsleden met elkaar. Daar zijn de burgemeester of de wethouder bij. Tijdens dit “Goede Gesprek’ wordt duidelijk wie mogelijk een motie of een amendement wil indienen.

Besluitvorming

Het sluitstuk van de bespreking van voorstellen is het debat en het nemen van besluiten. Dat gebeurt tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Over voorstellen die alle raadsleden goed vinden is geen debat nodig. Soms geven raadsleden dan nog een korte stemverklaring.
Tijdens de raadsvergadering gaan raadsleden wel in debat over ingediende amendementen en moties. Met een motie kunnen raadsleden duidelijk maken op welke manier een voorstel uitgevoerd moet worden. Een amendement is een initiatief om een voorstel (gedeeltelijk) te veranderen.

Na het debat over amendementen en moties neemt de gemeenteraad op democratische wijze besluiten. Eerst over een amendement. Dan over het al dan niet gewijzigde voorstel en tot slot over de moties. Amendementen, voorstellen en moties die een meerderheid van de raad ondersteunt bepalen hoe de toekomst van Elburg eruitziet.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment