zon

ELBURG -  De Gemeente Elburg zegt graag uiterlijk in 2050 energieneutraal te willen zijn. Dit betekent dat alle energie die de gemeente gebruikt duurzaam opgewekt wordt. Dat kan bijvoorbeeld via windmolens of zonneparken. 'Maar zonneparken en windmolens in onze omgeving roepen vragen op: zijn er geen betere locaties en gaat het niet teveel ten koste van natuur, landschap, landbouw of recreatie? We zijn voorstander van zorgvuldig ruimtegebruik en willen kunnen sturen op locatiekeuze en voorwaarden bij plannen voor energieopwekking. Daarom hebben we het Afwegingskader Energieopwekking gemaakt. Hierin staat waar de plannen voor energieopwekking aan moeten voldoen.'

In het kort:

  • Belangrijk uitgangspunt voor alle plannen is een zorgvuldige inpassing in natuur, landschap en leefomgeving. Natuurgebieden, zoals weidevogelgebieden, zijn uitgesloten voor windmolens of zonneparken.
  • De gemeente hanteert een getrapte beoordeling: hoe groter de impact van het plan, hoe zwaarder de inpassingsvoorwaarden.
  • Een ander belangrijk uitgangspunt is participatie. Het betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden bij de planvorming. Een eerlijke verdeling van lusten en lasten en het streven naar (minimaal) 50% lokaal eigendom.
  • Ook is het nu mogelijk, onder voorwaarden, om kleine windmolens te plaatsen, bijvoorbeeld op agrarische erven. Deze mogen een maximale tiphoogte hebben van 30 meter.

Kijk voor meer informatie en het volledige afwegingskader op www.elburg.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment