OOSTENDORP - Maandag 29 juni 2015 vergadert de gemeenteraad van Elburg. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is in het gemeentehuis, Zuiderzeestraatweg oost 19 te Oostendorp en begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan drie debatonderwerpen:

• Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen. De gemeente heeft het onderhoud van al haar gebouwen voor de komende tien jaar geïnventariseerd. Op basis daarvan stelt het college voor gelden te reserveren voor dit onderhoud.
• Jaarverslag en –rekening 2014 gemeente Elburg. Het college legt met dit document verantwoording af over het gevoerde beleid en de bijbehorende uitgaven van het jaar 2014.
• Nota reserves en voorzieningen. In de nota staan alle reserves beschreven die de gemeente voor diverse doeleinden hanteert. De nota wordt elke twee jaar geactualiseerd.

De vergaderstukken staan op www.elburg.nl/Bis en liggen ter inzage in het gemeentehuis te Oostendorp. Voor informatie kunt u bellen met de griffie, tel. 688688. De raadsvergadering is rechtstreeks te volgen in beeld en geluid op www.elburg.nl/bis.