ELBURG - De gemeente Elburg organiseert in samenwerking met de fietsersbond op vrijdag 26 september een E-bikedag. Volgens wethouder Henk Wessel (AB) vormt een dergelijke voorlichting geen overbodige luxe: "Er vinden gewoon teveel nodeloze ongelukken plaats en voorkomen is beter dan genezen." De E-bikedag vindt plaats in 't Huiken, Lange Wijden 33 te Elburg, van 9:00 tot 16:00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders heeft het collegeprogramma 2014-2018 vastgesteld. Het betreft een programma op hoofdlijnen. Een belangrijke plaats is weggelegd voor het Sociaal Domein. Het collegeprogramma volgt daarmee het thema van het coalitieakkoord, Sociaal en Stabiel. Burgemeester Frans de Lange is tevreden over dit akkoord. Andere speerpunten zijn de onderwerpen duurzaamheid, ondernemerschap, werkgelegenheid, minimabeleid en het stabiel financieel beleid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WIJK

ELBURG - In de troonrede 2013 nam onze koning het woord "participatiesamenleving" in de mond. Het woord wil uitdrukken dat de overheid terugtreedt op het terrein van zorg en ondersteuning en weer meer bij de samenleving neerlegt. Wethouder Willem Krooneman: "Veel burgers vinden het eigenlijk heel gewoon om naar elkaar om te zien en er te zijn voor je naaste als die het even niet meer redt. Van dat onderling dienstbetoon zullen we het in de toekomst nog meer moeten hebben. Dat kan binnen allerlei verbanden: binnen je familie, een vereniging of kerk. Maar ook de buurt speelt daarin een belangrijk rol: een goede buur is immers beter dan een verre vriend. Dat werkt echter pas als je elkaar een beetje kent.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

leergeld

ELBURG - Wethouder Willem Krooneman heeft jaarverslag 2013 van stichting Leergeld Noord Veluwe overhandigd gekregen.

Het doel van stichting Leergeld Noord Veluwe is het voorkomen dat kinderen door gebrek aan financiën van hun ouders in een sociaal isolement terechtkomen. Geldgebrek mag geen reden zijn voor het niet deelnemen aan activiteiten die juist belangrijk zijn voor de vorming van een kind.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

com

ELBURG - Er is een raadsbrede steun voor de plannen van het college om een proef toe te staan voor de openstelling van het Kruis in de Vesting gedurende de rustige wintermaanden. Dhr. Meurs van Bewoners Overleg Elburg en dhr. Beetz van wijkcomité Vesting/Molendorp hebben tijdens de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling ingesproken. Zij hadden de nodige kritische vragen en opmerkingen over het plan. Ook verschillende raadsleden stelden vragen. Wel spraken zij daarbij hun steun uit aan het college. Die kan nu verder met het uitwerken van dit plan. De bewoners worden zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd. Zie ook punt 5 van de agenda Commissie Ruimtelijke OntwikkelingCommissie Ruimtelijke Ontwikkeling

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Scola van Kinsbergen' aan de Arent toe Boecoplaan te Elburg. Scola van Kinsbergen wordt gerealiseerd in het noordelijk deel van de locatie van de voormalige Rehobothschool en voorziet in een maatschappelijke bestemming ten behoeve van onder andere een peuterspeelzaal/buitenschoolse opvang/ basisschool/voortgezet onderwijs. In het voorontwerpbestemmingsplan wordt o.m. een nadere uiteenzetting gegeven over de achtergrond van de bestemming voor deze locatie en een voorstel gedaan over de plaats en de maatvoering van de te realiseren gebouwen e.d.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Burgemeester en wethouders delen mee, dat het door de gemeenteraad op 30 juni 2014 vastgestelde bestemmingsplan 'Rehoboth 2014 (en omgeving)' onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 28 woningen en de daarbij behorende infrastructuur en parkeerlocaties op en nabij (een deel van) de voormalige Rehobothlocatie aan de Arent toe Boecoplaan te Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Het wijkcomité Doornspijk/Hoge Enk vergadert op woensdagavond 24 september a.s. in "De Deel" in Doornspijk.

U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.15 tot 19.30 uur om onderwerpen die nog niet bekend zijn bij het wijkcomité onder de aandacht te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Het wijkcomité Vesting/Molendorp vergadert op dinsdagavond 16 september a.s. in het museum in Elburg.

U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.30 tot 20.00 uur om onderwerpen die nog niet bekend zijn bij het wijkcomité onder de aandacht te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op 16 september 2013 heeft de Gemeente Elburg een verkeersbesluit genomen waarin 10 camperparkeerplaatsen en 3 busparkeerplaatsen werden aangewezen in het havengebied te Elburg.

In de dagelijkse praktijk staan er echter regelmatig meer dan de toegestane 10 campers die dan parkeren op één van de busparkeerplaatsen of op één van de parkeervakken op de parkeerplaats.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de seniorenraad van woensdag 24 september 2014 van 10.00 – 12.00 uur. De vergadering vindt plaats in het gemeentekantoor in de fractiekamer van de CU.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Brandweerkorpsen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) nemen dit jaar opnieuw deel aan de Nationale Brandpreventieweken. De hele maand oktober staat in het teken van veiligheidsbewustzijn rondom brand. Dit jaar staat het landelijke thema 'Vluchten moet je oefenen!' centraal en richt de campagne zich op senioren. Senioren (60+) in de regio Noord- en Oost-Gelderland kunnen zich tot en met 5 oktober aanmelden voor een gratis woningcheck door de brandweer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WIJK

DOORNSPIJK - Ook dit jaar zal er weer een wijkschouw plaatsvinden in de kernen Doornspijk en Hoge Enk. De wijkschouw staat gepland op 10 oktober 2014. Het wijkcomité doet dan ook een beroep aan de bewoners om aandachtspunten door te geven. U kunt dan denken aan verkeersonveilige situaties, groenvoorzieningen, onderhoud speeltuinen e.d.

U kunt uw aandachtspunten tot uiterlijk 3 oktober opgeven bij doornspijk.hogeenk@gmail.com

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op donderdag 18 september 2014 geven de wethouders Rien Boukema (EB) en Jan Polinder (SGP) het startsein voor het kappen van de bomen achter het perceel Havenkade 9 in Elburg. Zij doen dit door met een trekzaag de eerste boom om te zagen. Met het kappen van deze en andere bomen ontstaat er ruimte voor de toegang naar het nieuwe parkeerterrein. Dit komt in de plaats van het huidige parkeerterrein aan de Havenkade.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pgb

ELBURG - Nog iets meer dan 100 dagen en we leven in het jaar 2015. Een jaar waarin veel ingezette veranderingen in zorg en welzijn werkelijkheid worden. Met een aantal themapagina's willen we u informeren over wat dat voor zorgvragers betekent en ook over hoe we ons als gemeente daarop voorbereiden. Per 1 januari aanstaande wordt de gemeente Elburg verantwoordelijk voor nieuwe taken in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor volwassenen. Het gaat met name om diensten die nu vallen onder het product extramurale begeleiding in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De meest herkenbare diensten zijn dagbesteding, dagopvang, woonbegeleiding en kort verblijf voor thuiswonenden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Veranderingen in de Wmo...

...Veranderingen in de Jeugdwet

...de wet Maatregelen Wwb en de nieuwe Participatiewet

U hoort er van alles over, maar wat verandert er nu precies?

...En wat betekent deze verandering voor u?

De gemeente Elburg organiseert op 16 september as. een informatiebijeenkomst over de veranderingen in de Wmo, Jeugdwet en participatiewet. Wilt u weten wat dit betekent? U bent van harte uitgenodigd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto bij publicatie in bewaarneming schip

ELBURG - Onbeheerd achtergelaten in de haven van Elburg: zeilschip. Lengte ca. 6 meter.Geen aanduiding merk of type.Materiaal schip: metaal en kunststof.Motor: niet aanwezig.Toestand: slecht. Verblijfplaats: gemeentewerf van de gemeente Elburg.

De eigenaar wordt opgeroepen zich bij de gemeente, afdeling Beheer, de heer W. Muntinga, te melden. Teruggave vindt plaats tegen betaling van het havengeld van 1 jaar. Bezichtiging is uitsluitend mogelijk op afspraak.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In het gemeentekantoor in Elburg vergadert op dinsdag 16 september 2014 uur een delegatie van de integrale welstandscommissie. Hier vindt de welstandsbeoordeling plaats van de ingekomen bouwplannen. Aansluitend is een delegatie van de monumentencommissie aanwezig voor de welstandsbeoordeling van de monumenten en voor gebouwen binnen het beschermd stadsgezicht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Botterdagen 2

Donderdag 11 september

vanaf 13.30 uur – Vele historische schepen in de haven.

18.45 – 19.15 uur – Optreden Meulezangers

vanaf 19.00 uur – Vlootschouw. Intocht van de botters in de haven.

rond 20.30 uur - Muzikale afsluiting door muziekkorpsen Concordia, Excelsior en TOG in samenwerking met de Meulezangers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De comissievergaderingen worden gehouden op maandag 15 en woensdag 17 september in het gemeentekantoor, Zuiderzeestraatweg Oost 19. U bent van harte welkom om mee te praten. Op de agenda staat onder meer:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)