thumbnail 20201228 IJsbaan 1

ELBURG - Algemeen Belang roep het college op: Help de ijsverenigingen het hoofd boven water te houden. In een periode waarin er jaren niet kan worden geschaatst vraag Algemeen Belang het college om de gemeentelijke belastingen van de ijsverenigingen kwijt te schelden. “De gemeentebelasting drukt zwaar op de begroting van de ijsverenigingen”, aldus Erik Land, Raadslid van Algemeen Belang. “In jaren dat er ijsdagen zijn, kunnen de lasten worden voldaan. Maar nu er al een aantal jaren weinig ijs is, moet de gemeente deze verenigingen te hulp schieten!”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

waardig ouder worden

Op zaterdag 12 december 2020 hebben de lokale fracties van de ChristenUnie In Elburg en Oldebroek meegedaan aan de actie Waardig ouder worden 2.0. Dit is een landelijke actie georganiseerd door de ChristenUnie en verschillende ouderenbonden. De lokale fractie van Oldebroek en Stichting Welzijn Ouderen in de gemeente Oldebroek zijn met elkaar in gesprek gegaan over het thema Waardig ouder worden naar aanleiding van de landelijke uitzending en ondertekenden een intentieverklaring waarin zij afspreken zich in te zetten voor een lokaal actieplan Waardig Ouder Worden 2.0.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 20201209 WA0008

ELBURG  - In deze moeilijke tijd van corona zoekt het CDA in de gemeente Elburg ook naar mogelijkheden om contact met haar leden te houden, te bemoedigen en de onderlinge verbondenheid te behouden.

Bestuur en fractie van het CDA hebben bij alle leden persoonlijk een Kerst- en Nieuwjaarswens bezorgd. De attentie bestond uit een prachtige kaars met een kaart, voorzien van de tekst uit Lied 598 uit het Liedboek van de kerken: “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft”.  De attentie werd gemaakt bij “Net effe anders” in de binnenstad van Elburg en werd door de leden van het CDA zeer op prijs gesteld.

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail LND 0700

ELBURG – Erik Land wordt het nieuwe raadslid voor de lokale partij Algemeen Belang. Oostendorper Land volgt hiermee Gertwin Visscher op, die eerder dit jaar bekend maakte te stoppen als raadslid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda elburg

ELBURG -  De vele regels rond corona maken het leven voor veel mensen ingewikkeld. CDA Elburg vraagt daarom extra aandacht voor mensen bij wie de dagelijkse dingen toch al niet vanzelf gaan. Door de gemeenteraad is uitgesproken dementievriendelijke gemeente te willen zijn. Juist in deze coronatijd wil het CDA dat dit blijkt uit concrete projecten en hulp voor mensen die dat nodig hebben.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

Draagvlak voor windenergie bereik je niet door mensen te overtuigen hoe mooi windmolens zijn. Draagvlak bereik je door hen te laten meedelen in de opbrengsten. Niet alleen de lasten maar ook de lusten. Voor het CDA zijn drie zaken essentieel om de energietransitie te laten slagen: inspraak, draagvlak en financiele participatie. In de vorige coalitieperiode is het Gelders Klimaatakkoord vastgesteld met daarin het voornemen om in 2030 55% CO2 reductie te behalen. Het streven daarbij was om de inwoners van Gelderland 50% eigenaar te laten zijn. Dat blijkt in de praktijk behoorlijk lastig: zowel het betrekken van burgers, bijvoorbeeld via burgerpanels, als de financiele participatie komt niet goed van de grond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Bijlage 1 Raadslid Han Dickhof bij de oversteek Nieuwstadweg

De ChristenUnie vindt dat er door de wegbeheerder geïnvesteerd moet worden in het verkeersveiliger maken van de Flevoweg. De ChristenUnie heeft er bij de verantwoordelijk wethouder op aangedrongen om de 3 ton, die nu gereserveerd staat voor een rotonde bij het Veluwe Strandbad, (deels) in te gaan zetten als eigen bijdrage voor aanpassingen bij de afslag Nieuwstadsweg en de fietsveiligheid bij het Veluwe Strandbad en de Elburgerbrug. De wethouder heeft toegezegd dat hij bij de provincie Gelderland gaat benadrukken dat er snel plannen gemaakt moeten worden voor een verkeersveiliger Flevoweg. De ChristenUnie wil hierover actief geïnformeerd blijven en gaat zo nodig ook zelf richting Arnhem om dit probleem onder de aandacht te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Foto van CU raadsleden Jannine van der Pol en Eelke Kingma op het groene schoolplein

'T HARDE -  Het schoolplein van basisschool De Parel op `t Harde was tot voor kort vrij sober ingericht en gaf weinig variatie in speelmogelijkheden. Nadat bekend werd dat er een subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland ingediend kon worden voor de aanleg van een groen schoolplein, ging het balletje snel rollen. Er werd een subsidie aangevraagd en toegekend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Foto oversteek Munnikenweg bij Basisschool de Parel op t Harde

ELBURG - Binnenkort gaat de gemeente Elburg in gesprek met scholen en de schoolverkeersraad om verkeersknelpunten in kaart te brengen en behoeften te peilen. Samen dragen zij bij aan een verkeersveilige schoolomgeving. Ouders kunnen bovendien een bijdrage leveren aan een veilige schoolomgeving door kinderen zo weinig mogelijk te brengen met de auto. Maar ook de gemeente heeft een taak.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gesprek met Barthil van Deelen over de online debatavond over abortus op 11 november 

Schrijf reactie (0 Reacties)

onli

ELBURG -  Samen met JOVD Flevoland hopen de SGP-jongeren van de afdeling Elburg-Oldebroek een online activiteit te organiseren die zeer interessant belooft te worden. Woensdag 11 november om 20:00 uur wordt er, onder leiding van Tom de Nooijer (SGP Oldebroek), gedebatteerd over abortus. Sprekers zijn Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid voor D66, en Diederik van Dijk, Eerste Kamerlid namens de SGP.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Foto Eelke

ELBURG -  ChristenUnie raadslid Arie van Dijk is onlangs getroffen door een hartinfarct. Gelukkig gaat het inmiddels weer beter met Arie maar de revalidatie heeft tijd nodig. Om de vertegenwoordiging van de 5 zetels van de ChristenUnie te continueren wordt gebruik gemaakt van de wettelijke vervangingsregel. Deze biedt de mogelijkheid een zittend raadslid voor een periode van minimaal 16 weken te vervangen. In goed overleg is besloten dat Eelke Kingma deze weken het raadslidmaatschap op zich gaat nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

daisy

VELUWE -  Delen van de Veluwe afsluiten zonder alle belanghebbende worden gehoord en er een integraal plan ligt? Als het aan het CDA ligt wordt er eerst een net en zorgvuldig proces doorlopen waarbij ondernemers en inwoners worden betrokken. En waarbij Provinciale Staten de kaders stelt. Onlangs werd een plan voor recreatiezonering gepresenteerd waarbij delen van de Veluwe vanaf 2022 gedeeltelijk afgesloten worden voor toeristen om de natuur tijdens bepaalde perioden in het jaar te ontlasten. CDA mist hierbij een totaalvisie op het gebied waarbij ook vanuit grote opgaven als de aanpak van stikstof naar de Veluwe wordt gekeken. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gertwin

ELBURG– Gertwin Visscher stopt met ingang van 1 december 2020 als raadslid van de Gemeente Elburg. Dit heeft hij per brief laten weten aan burgemeester Jan Nathan Rozendaal. “Het raadslid zijn in de gemeente Elburg valt steeds lastiger te combineren met mijn werk als beleidsmedewerker Economische Zaken en Accountmanager bedrijven bij de gemeente Oldebroek”, laat Visscher weten in zijn ontslagbrief: “Dankbaar kijk ik terug op deze leuke en interessante tijd als raadslid. Ik wil iedereen bedanken voor de plezierige samenwerking.”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ALGEMEEN BELANG

ELBURG -  Algemeen Belang is duidelijk: Elburg moet aan de slag met de woningbouw. Veel mensen staan te popelen om een andere woning, maar komen niet in aanmerking of ontdekken dat de woning die ze zoeken niet beschikbaar is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ber

REGIO -  Het is stil geworden rondom het vele asbest dat nog steeds op de talloze Gelderse daken ligt. Recycling ervan lijkt tot stilstand te komen. De provincie moet daarom proactiever bezig gaan en innovatieve projecten die dit probleem tackelen ondersteunen.In november 2018 nam Provinciale Staten een motie van het CDA en andere partijen aan. Deze riep het College van Gedeputeerde Staten op om via innovatieregelingen projecten te stimuleren die technieken ontwikkelen om asbest af te breken. Bertine van Hooff: “Dit is echt een thema dat de provincie samen met de vele innovatieve bedrijven van Gelderland op zou moeten pakken. Helaas is het momenteel erg stil op dit gebied terwijl er nog miljoenen vierkante meters asbest te verwerken zijn.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cu

De afgelopen jaren zijn er stappen gezet om het fietsen in de gemeente Elburg comfortabeler en veiliger te maken. De fietsstroken op de Bovenweg op `t Harde, het afzonderlijke fietspad bij een druk punt aan de Haven en de aanpassingen bij de Oostelijke Rondweg zijn daarvan goede voorbeelden.

De ChristenUnie heeft bij de vaststelling van het coalitieprogramma ingezet op goede fietsverbindingen, het verbeteren van de oversteekbaarheid van provinciale wegen en het stimuleren van veilig fietsen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Er zijn de laatste jaren veelvuldig problemen met en rond de Elburgerbrug. Van wekenlange afsluitingen als gevolg van onderhoud tot technische storingen die urenlange stremmingen veroorzaken.

Vandaag is de brug na 1 week onderhoud weer open voor verkeer maar helaas bleek de schade groter dan gedacht en zijn de werkzaamheden niet afgerond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

Voor veel groepen is het erg moeilijk om aan een woning te komen: het aanbod is schaars en de vraag is enorm. CDA wil dat Gedeputeerde Staten creatiever met instrumenten omgaat.

In het actieplan wonen van de provincie Gelderland dat onlangs is vastgesteld ligt de nadruk op goedkope woningen en middenbouw. De kunst is er echter voor te zorgen dat die woningen ook op de juiste plek terecht komen. Daarvoor zijn aanvullende instrumenten noodzakelijk die vooral door gemeenten ingezet kunnen worden. In de gemeente Utrecht is dit jaar zelfbewoningsplicht ingesteld. Statenlid Bea Schouten: “We willen er zeker van zijn dat gebouwde woningen ook echt bewoond gaan worden door de mensen voor wie ze bedoeld zijn. Opkoop en doorverkoop door beleggers die ze vooral als lucratieve investering gebruiken is echt niet te verkopen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ALGEMEEN BELANG

Algemeen Belang is blij met de plannen voor een snelle spitstrein tussen Harderwijk en Zwolle, waarbij ’t Harde een belangrijk knooppunt gaat worden. Een voorstel waaraan wordt gewerkt door de 7 gemeenten op de Noordwest- Veluwe. 

In de eerste plaats voor de eigen inwoners, maar ook voor forensen die station ’t Harde gaan gebruiken om snel op de plaats van bestemming te komen. Steeds meer mensen ontdekken de mooie bosrijke omgeving om te wonen en recreëren. “Algemeen Belang roept het college nog eens op om meer  woonvoorzieningen op ‘t Harde te creëren, bijvoorbeeld voor studenten”; aldus Lennart Oosterloo, raadslid Algemeen Belang en inwoner van ’t Harde. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)