daisy

VELUWE -  Delen van de Veluwe afsluiten zonder alle belanghebbende worden gehoord en er een integraal plan ligt? Als het aan het CDA ligt wordt er eerst een net en zorgvuldig proces doorlopen waarbij ondernemers en inwoners worden betrokken. En waarbij Provinciale Staten de kaders stelt. Onlangs werd een plan voor recreatiezonering gepresenteerd waarbij delen van de Veluwe vanaf 2022 gedeeltelijk afgesloten worden voor toeristen om de natuur tijdens bepaalde perioden in het jaar te ontlasten. CDA mist hierbij een totaalvisie op het gebied waarbij ook vanuit grote opgaven als de aanpak van stikstof naar de Veluwe wordt gekeken. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gertwin

ELBURG– Gertwin Visscher stopt met ingang van 1 december 2020 als raadslid van de Gemeente Elburg. Dit heeft hij per brief laten weten aan burgemeester Jan Nathan Rozendaal. “Het raadslid zijn in de gemeente Elburg valt steeds lastiger te combineren met mijn werk als beleidsmedewerker Economische Zaken en Accountmanager bedrijven bij de gemeente Oldebroek”, laat Visscher weten in zijn ontslagbrief: “Dankbaar kijk ik terug op deze leuke en interessante tijd als raadslid. Ik wil iedereen bedanken voor de plezierige samenwerking.”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ALGEMEEN BELANG

ELBURG -  Algemeen Belang is duidelijk: Elburg moet aan de slag met de woningbouw. Veel mensen staan te popelen om een andere woning, maar komen niet in aanmerking of ontdekken dat de woning die ze zoeken niet beschikbaar is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ber

REGIO -  Het is stil geworden rondom het vele asbest dat nog steeds op de talloze Gelderse daken ligt. Recycling ervan lijkt tot stilstand te komen. De provincie moet daarom proactiever bezig gaan en innovatieve projecten die dit probleem tackelen ondersteunen.In november 2018 nam Provinciale Staten een motie van het CDA en andere partijen aan. Deze riep het College van Gedeputeerde Staten op om via innovatieregelingen projecten te stimuleren die technieken ontwikkelen om asbest af te breken. Bertine van Hooff: “Dit is echt een thema dat de provincie samen met de vele innovatieve bedrijven van Gelderland op zou moeten pakken. Helaas is het momenteel erg stil op dit gebied terwijl er nog miljoenen vierkante meters asbest te verwerken zijn.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cu

De afgelopen jaren zijn er stappen gezet om het fietsen in de gemeente Elburg comfortabeler en veiliger te maken. De fietsstroken op de Bovenweg op `t Harde, het afzonderlijke fietspad bij een druk punt aan de Haven en de aanpassingen bij de Oostelijke Rondweg zijn daarvan goede voorbeelden.

De ChristenUnie heeft bij de vaststelling van het coalitieprogramma ingezet op goede fietsverbindingen, het verbeteren van de oversteekbaarheid van provinciale wegen en het stimuleren van veilig fietsen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Er zijn de laatste jaren veelvuldig problemen met en rond de Elburgerbrug. Van wekenlange afsluitingen als gevolg van onderhoud tot technische storingen die urenlange stremmingen veroorzaken.

Vandaag is de brug na 1 week onderhoud weer open voor verkeer maar helaas bleek de schade groter dan gedacht en zijn de werkzaamheden niet afgerond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

Voor veel groepen is het erg moeilijk om aan een woning te komen: het aanbod is schaars en de vraag is enorm. CDA wil dat Gedeputeerde Staten creatiever met instrumenten omgaat.

In het actieplan wonen van de provincie Gelderland dat onlangs is vastgesteld ligt de nadruk op goedkope woningen en middenbouw. De kunst is er echter voor te zorgen dat die woningen ook op de juiste plek terecht komen. Daarvoor zijn aanvullende instrumenten noodzakelijk die vooral door gemeenten ingezet kunnen worden. In de gemeente Utrecht is dit jaar zelfbewoningsplicht ingesteld. Statenlid Bea Schouten: “We willen er zeker van zijn dat gebouwde woningen ook echt bewoond gaan worden door de mensen voor wie ze bedoeld zijn. Opkoop en doorverkoop door beleggers die ze vooral als lucratieve investering gebruiken is echt niet te verkopen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ALGEMEEN BELANG

Algemeen Belang is blij met de plannen voor een snelle spitstrein tussen Harderwijk en Zwolle, waarbij ’t Harde een belangrijk knooppunt gaat worden. Een voorstel waaraan wordt gewerkt door de 7 gemeenten op de Noordwest- Veluwe. 

In de eerste plaats voor de eigen inwoners, maar ook voor forensen die station ’t Harde gaan gebruiken om snel op de plaats van bestemming te komen. Steeds meer mensen ontdekken de mooie bosrijke omgeving om te wonen en recreëren. “Algemeen Belang roept het college nog eens op om meer  woonvoorzieningen op ‘t Harde te creëren, bijvoorbeeld voor studenten”; aldus Lennart Oosterloo, raadslid Algemeen Belang en inwoner van ’t Harde. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ALGEMEEN BELANG

Het is heerlijk wonen aan de rand van de zandverstuiving en de bossen. Toch is er veel onrust bij de bewoners aan de Berkenweg. Ja ze zijn blij dat deze week duidelijk is geworden dat er geen doelgroepen gemengd mogen worden. Geen huisvesting van migranten en ‘mensen met onbegrepen gedrag’ in een relatief klein gebied.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDAGelderland

De situatie in het buitengebied vraagt om een andere aanpak dan die in stedelijk gebied en verdient daarom meer aandacht in de nieuwe Visie voor een bereikbaar Gelderland. In de bereikbaarheidsvisie staat letterlijk dat de focus vooral komt te liggen op stedelijke netwerken. Statenlid Hans van Ark: “Juist buiten die stedelijke netwerken, in dorpen, in buitengebieden moet je niet kijken naar kwantiteit maar naar kwaliteit. Iemand die mantelzorg wil verlenen of een oudere die één keer per week één kilometer verderop moet worden gebracht voor een bezoekje. Iedereen verdient een goede o.v.-verbinding.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hans

Het aantal verkeersongevallen is stijgende. Provincie Gelderland moet daarom meer doen om gevaarlijke situaties aan te pakken.Vandaag bespraken Provinciale Staten de bereikbaarheidsvisie. Verkeersveiligheid is daarin een belangrijk aandachtspunt. Ook voor het CDA is dit een belangrijk punt en daarom diende Statenlid Hans van Ark een motie in: “wij willen graag dat gemeenten aanvullende provinciale financiering kunnen krijgen om maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid bevorderen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan gevaarlijke kruispunten waar provinciale en gemeentelijke wegen samenkomen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 0381

ELBURG - De fracties van AB, CU, VVD en PvdA willen dat er een einde komt aan de verpauperde situatie aan de Kamperweg. Zij dienen hiervoor maandag bij de behandeling van de kadernota 2020 een motie in en hopen hiervoor op raadsbrede steun. In deze motie wordt het college opgeroepen om de raad op korte termijn te informeren over alle inspanningen die tot nog toe zijn gepleegd om de overlast hier op te lossen en welke instrumenten daarbij de revue zijn gepasseerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

200630 Foto Pb CDA BlackLivesMatter in Elburg

In de raadsvergadering van 29 juni heeft CDA Elburg aandacht gevraagd voor racisme en discriminatie. Wereldwijd is racisme in het nieuws. Ook in Nederland voelen mensen zich gediscrimineerd en achtergesteld.

Fractievoorzitter Cees Dijkhuizen: "Onze samenleving is divers en veelkleurig. Ieder mens is uniek. Volgens onze Grondwet mogen alle inwoners rekenen op gelijke kansen. Maar de praktijk is weerbarstig". Met nog meer regels is discriminatie niet op te lossen, wel door het goede voorbeeld te geven. "CDA Elburg vraagt de gemeente als werkgever een voorbeeldfunctie te vervullen", aldus Dijkhuizen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Liesbeth

’t HARDE - Tijdens de raadsvergadering van 29 juni in MFC Aperloo op ’t Harde is Liesbeth ten Have unaniem benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Elburg. Als plaatsvervangend voorzitter zal zij bij afwezigheid van de voorzitter, burgemeester J.N. Roosendaal, de voorzittershamer hanteren. Daarnaast heeft de burgemeester als collegelid een aantal dossiers in zijn portefeuille. Als er vanuit de gemeenteraad vragen worden gesteld die betrekking hebben op die dossiers, neemt de plaatsvervangend voorzitter de honneurs waar. Mevrouw Ten Have is blij met het in haar gestelde vertrouwen met deze benoeming.

Schrijf reactie (0 Reacties)

volleybal

ELBURG - Op maandag 29 juni stelt de raad het accommodatiebeleid vast. Belangrijk onderdeel daarvan zijn de binnensportaccommodaties. Algemeen Belang en ChristenUnie zeggen daarbij nadrukkelijk dat het college werk moet maken van de wensen van SSS en EVV in verband met een eigen turn- en volleybalhal. Gertwin Visscher: ''Deze twee verenigingen hebben een heldere wens, en dat heeft met veiligheid, sportniveau en algemene mogelijkheden te maken. Wij vinden sport en bewegen belangrijk, het zou mooi zijn als al onze sportverenigingen over mogelijkheden beschikken om hun sport optimaal uit te kunnen oefenen. In de nota accommodatiebeleid wordt gesproken over knelpunten voor SSS en EVV, regelmatig hebben beide verenigingen het college en de gemeenteraad benaderd. Wij begrijpen deze wensen, onze doelstelling is dat nog dit jaar helder wordt wat er mogelijk is''.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rolstoel

ELBURG - ChristenUnie en Algemeen Belang zijn blij met het voorgestelde maatregelenpakket waarmee het college van B&W naar de raad komt. ''We zijn niet blij met de voorstellen die het college ons voorlegt om de forse tekorten op de uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg terug te dringen, maar weten dat het nodig is. Op een paar onderdelen willen we het toch net iets anders, zeker waar het gaat over kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen die hulp en steun echt nodig hebben'', aldus Arie van Dijk (CU). 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

havengebied

ELBURG - De fractie van Algemeen Belang is blij dat het gewone leven weer een beetje aanvangt en ook horeca sinds 1 juni jl. weer ruimte heeft gekregen om hun zaak te openen. Ook is het fijn dat het college van burgemeester en wethouders bij alle ontwikkelingen hebben gekozen voor een pragmatische insteek, waaronder ook het zoeken naar extra terrasruimte voor de horeca om bij het nieuwe normaal hun bedrijfsvoering exploitabel te kunnen maken. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto vesting bij Pb Samen aan de slag voor een Gastvrij Elburg

ELBURG - Met vereende krachten werken aan een aantrekkelijke Vesting. Dat is de oproep van coalitiepartijen ChristenUnie, Algemeen Belang, SGP en CDA. De plannen voor een beter leefbare Vesting zijn klaar voor de uitvoering. Dit is te danken aan het vele werk dat inwoners, ondernemers, gemeente en andere betrokkenen de afgelopen maanden hebben gedaan. In een extra raadsvergadering a.s. woensdag roepen de coalitiepartijen het college van burgemeester en wethouders op deze winter tot uitvoering over te gaan, mits er draagvlak is in de Vesting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

arjan

REGIO- Er moeten wolfvrije gebieden komen in Gelderland. Nu de wolf zich definitief gevestigd heeft op de Veluwe, vindt het CDA Gelderland dat de provincie duidelijkheid moet creëren over waar de wolf wel en niet gewenst is. En dan ook over moet gaan op actief beheer in de gebieden die niet geschikt zijn voor het dier, zoals Rivierenland en de Achterhoek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDAGelderland

REGIO - Water vasthouden in droge tijden en water sparen in natte tijden. Dat is volgens het CDA Gelderland nodig om de droogte in Gelderland tegen te gaan. Er moet nu een goed en integraal plan komen die de maatregelen beschrijft om daar nu serieus stappen in te zetten.  Het is droog in Gelderland. Voor het derde jaar op rij. Zowel op natuur als landbouw heeft dit enorme effecten. Voor het CDA hoog tijd om beter na te denken over waterbeheer en het omgaan met periodes van droogte én periodes van veel water. Dit vraagt om een integraal plan, een aanpak om water te sparen en vast te houden in tijden van droogte.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)