2017 02 01 15.55.25

REGIO - De Gelderse ChristenUnie wil woensdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten een debat over de uitbreidingsplannen van vliegveld Lelystad. Vandaag is hiervoor een statendebat aangevraagd. De ChristenUnie heeft al eerder te kennen gegeven dat ze graag ziet dat eerst het luchtruim wordt heringedeeld alvorens eventuele uitbreiding van vliegroutes van en naar Lelystad kan plaats vinden. Zonder herindeling is wat voor ons betreft de overlast te groot. Dit geldt niet alleen voor gemeenten op de Noord Veluwe, zoals in Wezep, Elburg, etc. maar ook voor gemeenten in de regio FoodValley, aldus Pieter Plug, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Provinciale Staten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto Wikimedia Commons

REGIO - Je wilt er zeker van zijn dat je veilig en rustig kunt wonen. De PvdA is het daarom eens met de bewoners uit Noord- en Oost-Nederland dat eerst het luchtruim op orde moet zijn, voordat luchthaven Lelystad wordt opengesteld voor grote vliegtuigen met onzekere aanvliegroutes. Het Nederlandse luchtruim is een van de volste van Europa door de vele vliegbewegingen van en naar Schiphol. Het is daarom van groot belang dat mensen er zeker van zijn dat dit vliegverkeer veilig is en dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de belangen van bewoners, zoals het beperken van geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof. Schiphol is een grote en internationale luchthaven. Het is de bedoeling dat de luchthaven Lelystad een deel van het personenvliegverkeer van Schiphol gaat overnemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

ELBURG - In de raadsvergadering van 27 november heeft de gemeenteraad van Elburg besloten om chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen in de extra kosten die deze doelgroep heeft.

Namens zeven van de acht fracties diende Erik Jansen (ChristenUnie) een amendement in om niet te kiezen voor een tegemoetkoming van €72, maar voor een tegemoetkoming van €150. Het amendement werd uiteindelijk unaniem aangenomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2017 11 23 Overhandiging verkiezingsprogramma ChristenUnie ElburgELBURG - Tijdens de ledenvergadering van 23 november hebben de leden van ChristenUnie Elburg de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld. Lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart is huidig wethouder Willem Krooneman. Willem Krooneman is al langere tijd de vertegenwoordiger van de lokale ChristenUnie in het college en voor veel inwoners een bekend gezicht. Op sociaal maatschappelijk gebied maakt hij zich sterk voor bijvoorbeeld sociale voorzieningen, sport, onderwijs en jeugd. Willem Krooneman: “Iedere dag mag ik vanuit de visie van de ChristenUnie iets betekenen voor onze gemeente; opkomen voor mensen die extra steun nodig hebben, inwoners betrekken bij onderwerpen die voor hen belangrijk zijn en zorgdragen voor Gods schepping. Ook de komende vier jaar zet ik mij hier graag vol overtuiging voor in!”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Top 7 CDA Elburg

ELBURG - “Een mooie afspiegeling van de Elburger samenleving”. Zo omschrijft Johan Hiddink, voorzitter CDA Elburg, de kandidatenlijst die tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 23 november is vastgesteld. Zoals eerder bekendgemaakt zal huidig raadslid Cees Dijkhuizen de lijst aanvoeren.

De top 7 van de lijst bevat zowel bekende als nieuwe namen. Ramon Blaauw (2), Anita Kloosterman (3) en Rinus Hofstede (6) nemen voor het eerst een plek in op de kandidatenlijst. Huidig fractievoorzitter Jan Neijzen staat op plek 4, gevolgd door oud-wethouder Lyda Sneevliet (5). De top 7 wordt afgesloten door Hanna de Weerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cu

ELBURG - De gemeenteraad van de gemeente Elburg gaat in november een voorstel bespreken waarmee ruim 500 inwoners van de gemeente Elburg een tegemoetkoming kunnen aanvragen in de zorgkosten. In het voorstel staat dat de raad een keuze kan maken tussen een tegemoetkoming van € 72,00 per jaar of € 150,00 per jaar voor de betreffende inwoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ALGEMEEN BELANG

ELBURG - Tijdens de behandeling van de meerjarenbegroting in 2016 heeft Algemeen Belang gepleit om meer geld voor het groenonderhoud in de gemeente Elburg te reserveren. Door forse kortingen van het rijk moest er de afgelopen jaren ook bezuinigd worden op het groenonderhoud. Raadslid Beert van Loo gaf destijds aan; "De gemeente is doorgeschoten en als we niet uitkijken, gaat de openbare ruimte verrommelen. Er moet echt meer geld besteed worden aan het onderhouden van ons groen”. De motie die het college opriep tot maatregelen werd unaniem gesteund.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1180740

ELBURG - In haar jaarlijkse najaarsvergadering stelden de leden van Algemeen Belang de kieslijst en het verkiezingsprogramma vast. In de voorjaarsvergadering van dit jaar kozen de leden Henk Wessel als lijsttrekker. Het bestuur is blij met de vertegenwoordigers vanuit de diverse kernen op de kieslijst, kandidaat raadsleden met diverse achtergronden en een goede combinatie tussen meer ervaren en jongere kandidaten. 'Hiermee leggen wij de basis voor de toekomst'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Cees fiets bewegend klein

ELBURG -  Met Cees Dijkhuizen (37) schuift het CDA Elburg een nieuw gezicht naar voren als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Dit maakte het bestuur bekend tijdens de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering werd ook het verkiezingsprogramma vastgesteld.

Helemaal nieuw is Cees Dijkhuizen natuurlijk niet. Sinds 2013 maakt hij deel uit van de Elburger gemeenteraad voor het CDA. Johan Hiddink, voorzitter CDA Elburg, is verheugd met de nieuwe kandidaat: “Voor het bestuur speelt het verkiezingsprogramma een belangrijke rol in de keuze voor Cees. Het motto van ons verkiezingsprogramma is ‘Ruimte aan de Samenleving’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

img 3024

Familiebedrijven zijn de ruggengraat van de Gelderse economie. De provincie Gelderland moet hier meer aandacht aan besteden. Het is aanleiding voor de Gelderse fracties van CDA, PvdA, SP en ChristenUnie om met een initiatiefvoorstel te komen om deze bedrijven een steuntje in de rug te geven. In Gelderland is 68% van de bedrijven een familiebedrijf. Deze bedrijven zijn relatief goed uit de crisis gekomen. Dit komt vooral omdat familiebedrijven meer gericht zijn op de lange termijn dan niet familiebedrijven. Familiebedrijven doen het ook op maatschappelijk vlak goed: ze doen meer aan innovatie, duurzaamheid, werkgelegenheid en onderwijs.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ybeltje

ELBURG -  De SGP-jongeren Elburg/Oldebroek en CDJA Noord-West Veluwe organiseren op vrijdag 20 oktober een Politiek Café, waar ze in gesprek zullen gaan met Ybeltje Berckmoes-Duindam. Dit naar aanleiding van haar recente optreden bij Pauw en haar boek ‘’Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn’’. Daarin beschrijft ze haar zes jaar als Tweede Kamerlid van de VVD. Ze vindt de Haagse wereld een slangenkuil, waar de fractietop de touwtjes strak in handen heeft en ze als ‘’mislukt Kamerlid’’ nog een baantje krijgt aangeboden als burgemeester. Ze zal haar verhaal houden terwijl er volop de gelegenheid is om vragen te stellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Samen met collega’s uit andere provincies roept ChristenUnie fractievoorzitter Pieter Plug via een gezamenlijk opgestelde brief de onderhandelaars van een nieuw kabinet op om de openingsdatum van vliegveld Lelystad op te schuiven. Wat ons betreft eerst een herindeling van het luchtruim en dan pas openstellen van het vliegveld, waardoor naar verwachting de overlast voor de inwoners van de Veluwe en Food Valley lager zal zijn, aldus Plug.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3024

REGIO -  Alle Statenleden vonden woensdag op hun tafel een doosje eieren. Op de agenda van de Statenvergadering stond de fipronilcrisis, met het verzoek om de gedupeerde bedrijven steun te bieden. Voor de Gelders ChristenUnie aanleiding voor deze ludieke actie, met de oproep om vooral de Gelderse eieren te blijven eten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3038

De provincie Gelderland komt in actie om getroffen pluimveehouders tegemoet te komen. Initiatieven van ChristenUnie en SGP om de sector te hulp te schieten hebben ertoe geleid dat vandaag in de vergadering van Provinciale Staten een motie is aangenomen die ondersteuning aan pluimveehouders via het Poultry Expertise Centre moet bieden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

Het kabinet houdt te weinig rekening met de belangen van de inwoners in de regio. Dat vindt het CDA in Elburg. De staatssecretaris wil nieuwe routes niet onderzoeken, als Schiphol daar mogelijk last van heeft. De lokale fractie heeft CDA-kamerlid Van Helvert daarom gevraagd op te komen voor de belangen van mens en dier op de Veluwe. Donderdag vergadert de Tweede Kamer opnieuw over Lelystad Airport.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1240184

- Door Tom de Nooijer - 

ELBURG -  Op donderdag 21 september heeft SGP Afdeling Elburg een debatavond georganiseerd over Ondernemen & Werkgelegenheid. Op deze debatavond zijn diverse lokale ondernemers aan het woord gelaten. De heer J. van den Berg (bestuursvoorzitter Dorcaswinkel), de heer M. van Klompenburg (eigenaar van Van Klompenburg Hekwerk en Beveiliging) en de heer H. Hulst (oud-eigenaar Hulstflier Installateurs) spraken over hun ervaring als ondernemer in de gemeente Elburg. Hierbij kwamen verschillende aspecten aan bod.

Foto's Frank van Hattem

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

Alle CDA-fracties van de Veluwe zijn actief bezig geweest in de nieuw ontstane discussies over de vliegroutes van Lelystad Airport. Met heel veel inzet is er een gezamenlijke oproep aan de CDA-fractie in de Tweede Kamer tot stand gekomen en aangeboden zodat de CDA-woordvoeder op dit gebied Martijn van Helvert de wensen van de Veluwse CDA -fracties in zijn betoog en debat met de staatssecretaris kan meenemen. Dat debat wordt op 20 september a.s. gehouden in de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GroenLinks PLV Provincie Gelderland definitief e

REGIO - De Gelderse Statenfractie van GroenLinks wil naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak in de luchtverontreinigingszaak extra maatregelen tegen vuile lucht. Dat vraagt de fractie woensdag aan Gedeputeerde Staten. Donderdag 7 september heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de zaak aangespannen tegen de Nederlandse Staat over het niet voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. De rechter heeft geoordeeld dat de Staat te weinig doet tegen luchtvervuiling en heeft opgedragen om op korte termijn extra maatregelen te nemen. Zo moet er spoedig overal aan de Europese luchtkwaliteitswet worden voldaan. Ook zijn plannen die kunnen leiden tot nieuwe overschrijdingen vanaf nu taboe. Staatssecretaris Dijksma (milieu) heeft aangegeven de plannen tegen luchtvervuiling te gaan versnellen. De Statenfractie van GroenLinks wil dat er naar aanleiding van de uitspraak nu ook in Gelderland snel werk wordt gemaakt van het terugdringen van de luchtvervuiling. De partij dringt hier woensdag in vragen op aan bij Gedeputeerde Staten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGP

DOORNSPIJK - Aan de vooravond van haar 100 jarig jubileum presenteert SGP Elburg een lijst met frisse en veel relatief jonge kandidaten voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Vrijdagmiddag 15 september presenteert SGP Elburg in dorpshuis De Deel haar ‘top 7’ van de kandidatenlijst. “De oudste partij staat inmiddels bekend om haar jonge kandidaten”, zo merkt afdelingsvoorzitter Gerrit Wijnne op. “We zijn op gepaste wijze erg trots op de samenstelling van onze kandidatenlijst, onder aanvoering van lijsttrekker Jan Krooneman.” De eerste zeven kandidaten zijn uit zowel ervaren als nieuwe gezichten samengesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

csm logogroen 3be23a7b8eREGIO - Het CDA Gelderland is trots op de Gelderse familiebedrijven. “Deze bedrijven zijn de ruggengraat van onze economie: ze zorgen voor continuïteit en stabiliteit. Daar mogen we als provincie best wat meer aandacht aan besteden”, aldus Gelders Statenlid Daisy Vliegenthart-Goedhart. Hierover wil het CDA Gelderland een initiatiefvoorstel indienen. Op donderdag 21 september en 2 maandag oktober vraagt de partij input van ervaringsdeskundigen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)