cda elburg

ELBURG - Al enkele maanden is het campagneteam van het CDA in Elburg hard aan het werk om de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in de steigers te zetten. Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De partij wil zich goed voorbereiden op de verkiezingen. Het CDA Elburg gaat onder leiding van lijsttrekker Cees Dijkhuizen de verkiezingen in met een aantal speerpunten waarbij ze de belangen van alle inwoners voor ogen heeft. Belangrijke zaken worden in ieder geval blijvende steun voor inwoners die zijn aangewezen op de zorg en inwoners met lage inkomens. Ook vrijwilligersorganisaties op het terrein van bijvoorbeeld muziek, cultuur en sport kunnen rekenen op de steun van het CDA.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pvdalijst

ELBURG - Met gepaste trots is de concept kandidatenlijst van de PvdA afdeling Elburg, tijdens de algemene ledenvergadering van 19 december j.l. vastgesteld. Edwin Vonk, een bekende uit de lokale politiek is unaniem gekozen tot lijsttrekker van de lokale afdeling. Op de tweede en derde plaats staan de eveneens vertrouwde namen Wim Bijl en Johan Hut. Gedreven door sociale idealen en vanuit verantwoordelijkheidsgevoel voeren zij de lijst aan. Tot voor kort leek het erop dat de PvdA in Elburg geen volwaardige lijst zou kunnen presenteren, maar die tijd is voorbij!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66

ELBURG - Afgelopen maandag heeft D66 Elburg samen met de VVD en de PvdA een motie van Afkeuring ingediend. Dit betrof een motie rondom de dossiers Ruimtelijke Ontwikkeling. De fracties zijn tot deze maatregel overgegaan omdat er rondom de dossiers Ruimtelijke Ontwikkeling veel onrust is. Zowel inhoudelijk, als procedureel en in de communicatie met de belanghebbenden worden er fouten gemaakt. Deze motie heeft het ondanks de stemmen van het CDA niet gehaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto tbv persbericht alv3

ELBURG - Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 december hebben de leden van de VVD Elburg de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld. De lijststrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is Marga Schoots. Zij werd in augustus al unaniem door de leden gekozen. 

Marga Schoots is trots op het werk dat afgelopen maanden is verzet. ‘Het is mooi om te zien hoe wij samen de schouders er onder hebben gezet om tot een sterk verkiezingsprogramma te komen. Dat maakt me als lijsttrekker trots en geeft mij ook vertrouwen voor de toekomst’. Het programma heeft de naam ‘Ruimte voor jou’ gekregen. ‘Een belangrijke boodschap’, licht Schoots toe. ‘VVD Elburg gaat voor een gemeente waar je ruimte krijgt om jezelf te zijn, waar je werk hebt en waar je vrijheid en veiligheid voelt. Iedereen doet bij ons mee!’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Marnix Smulders Fractiefoto D66 7

ELBURG - Marnix Smulders (44) is door de ledenvergadering unaniem gekozen om D66 als lijsttrekker in Elburg te gaan vertegenwoordigen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Tegelijk is ook de volledige kieslijst vastgesteld, naast Smulders zullen Martin Roest (49) en Joost Schipper (36) het liberale gedachtengoed van D66 verder gaan uitdragen met als motto ‘D66 verbindt’.

D66 heeft zich de afgelopen 4 jaar hard gemaakt voor betrouwbaar en transparant bestuur met eenvoudig taalgebruik en zit nu 4 jaar in de gemeenteraad van Elburg. Het heeft deze periode gebruikt om zich de dossiers en de werkwijzen binnen de raad eigen te maken. “Als eenmansfractie betekent dit veel werk, maar ook veel samenwerken,” geeft Smulders aan, “Hierdoor heeft men ons leren kennen als een constructieve partij die verbindt.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2017 02 01 15.55.25

REGIO - De Gelderse ChristenUnie wil woensdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten een debat over de uitbreidingsplannen van vliegveld Lelystad. Vandaag is hiervoor een statendebat aangevraagd. De ChristenUnie heeft al eerder te kennen gegeven dat ze graag ziet dat eerst het luchtruim wordt heringedeeld alvorens eventuele uitbreiding van vliegroutes van en naar Lelystad kan plaats vinden. Zonder herindeling is wat voor ons betreft de overlast te groot. Dit geldt niet alleen voor gemeenten op de Noord Veluwe, zoals in Wezep, Elburg, etc. maar ook voor gemeenten in de regio FoodValley, aldus Pieter Plug, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Provinciale Staten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto Wikimedia Commons

REGIO - Je wilt er zeker van zijn dat je veilig en rustig kunt wonen. De PvdA is het daarom eens met de bewoners uit Noord- en Oost-Nederland dat eerst het luchtruim op orde moet zijn, voordat luchthaven Lelystad wordt opengesteld voor grote vliegtuigen met onzekere aanvliegroutes. Het Nederlandse luchtruim is een van de volste van Europa door de vele vliegbewegingen van en naar Schiphol. Het is daarom van groot belang dat mensen er zeker van zijn dat dit vliegverkeer veilig is en dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de belangen van bewoners, zoals het beperken van geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof. Schiphol is een grote en internationale luchthaven. Het is de bedoeling dat de luchthaven Lelystad een deel van het personenvliegverkeer van Schiphol gaat overnemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

ELBURG - In de raadsvergadering van 27 november heeft de gemeenteraad van Elburg besloten om chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen in de extra kosten die deze doelgroep heeft.

Namens zeven van de acht fracties diende Erik Jansen (ChristenUnie) een amendement in om niet te kiezen voor een tegemoetkoming van €72, maar voor een tegemoetkoming van €150. Het amendement werd uiteindelijk unaniem aangenomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2017 11 23 Overhandiging verkiezingsprogramma ChristenUnie ElburgELBURG - Tijdens de ledenvergadering van 23 november hebben de leden van ChristenUnie Elburg de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld. Lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart is huidig wethouder Willem Krooneman. Willem Krooneman is al langere tijd de vertegenwoordiger van de lokale ChristenUnie in het college en voor veel inwoners een bekend gezicht. Op sociaal maatschappelijk gebied maakt hij zich sterk voor bijvoorbeeld sociale voorzieningen, sport, onderwijs en jeugd. Willem Krooneman: “Iedere dag mag ik vanuit de visie van de ChristenUnie iets betekenen voor onze gemeente; opkomen voor mensen die extra steun nodig hebben, inwoners betrekken bij onderwerpen die voor hen belangrijk zijn en zorgdragen voor Gods schepping. Ook de komende vier jaar zet ik mij hier graag vol overtuiging voor in!”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Top 7 CDA Elburg

ELBURG - “Een mooie afspiegeling van de Elburger samenleving”. Zo omschrijft Johan Hiddink, voorzitter CDA Elburg, de kandidatenlijst die tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 23 november is vastgesteld. Zoals eerder bekendgemaakt zal huidig raadslid Cees Dijkhuizen de lijst aanvoeren.

De top 7 van de lijst bevat zowel bekende als nieuwe namen. Ramon Blaauw (2), Anita Kloosterman (3) en Rinus Hofstede (6) nemen voor het eerst een plek in op de kandidatenlijst. Huidig fractievoorzitter Jan Neijzen staat op plek 4, gevolgd door oud-wethouder Lyda Sneevliet (5). De top 7 wordt afgesloten door Hanna de Weerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cu

ELBURG - De gemeenteraad van de gemeente Elburg gaat in november een voorstel bespreken waarmee ruim 500 inwoners van de gemeente Elburg een tegemoetkoming kunnen aanvragen in de zorgkosten. In het voorstel staat dat de raad een keuze kan maken tussen een tegemoetkoming van € 72,00 per jaar of € 150,00 per jaar voor de betreffende inwoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ALGEMEEN BELANG

ELBURG - Tijdens de behandeling van de meerjarenbegroting in 2016 heeft Algemeen Belang gepleit om meer geld voor het groenonderhoud in de gemeente Elburg te reserveren. Door forse kortingen van het rijk moest er de afgelopen jaren ook bezuinigd worden op het groenonderhoud. Raadslid Beert van Loo gaf destijds aan; "De gemeente is doorgeschoten en als we niet uitkijken, gaat de openbare ruimte verrommelen. Er moet echt meer geld besteed worden aan het onderhouden van ons groen”. De motie die het college opriep tot maatregelen werd unaniem gesteund.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1180740

ELBURG - In haar jaarlijkse najaarsvergadering stelden de leden van Algemeen Belang de kieslijst en het verkiezingsprogramma vast. In de voorjaarsvergadering van dit jaar kozen de leden Henk Wessel als lijsttrekker. Het bestuur is blij met de vertegenwoordigers vanuit de diverse kernen op de kieslijst, kandidaat raadsleden met diverse achtergronden en een goede combinatie tussen meer ervaren en jongere kandidaten. 'Hiermee leggen wij de basis voor de toekomst'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Cees fiets bewegend klein

ELBURG -  Met Cees Dijkhuizen (37) schuift het CDA Elburg een nieuw gezicht naar voren als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Dit maakte het bestuur bekend tijdens de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering werd ook het verkiezingsprogramma vastgesteld.

Helemaal nieuw is Cees Dijkhuizen natuurlijk niet. Sinds 2013 maakt hij deel uit van de Elburger gemeenteraad voor het CDA. Johan Hiddink, voorzitter CDA Elburg, is verheugd met de nieuwe kandidaat: “Voor het bestuur speelt het verkiezingsprogramma een belangrijke rol in de keuze voor Cees. Het motto van ons verkiezingsprogramma is ‘Ruimte aan de Samenleving’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

img 3024

Familiebedrijven zijn de ruggengraat van de Gelderse economie. De provincie Gelderland moet hier meer aandacht aan besteden. Het is aanleiding voor de Gelderse fracties van CDA, PvdA, SP en ChristenUnie om met een initiatiefvoorstel te komen om deze bedrijven een steuntje in de rug te geven. In Gelderland is 68% van de bedrijven een familiebedrijf. Deze bedrijven zijn relatief goed uit de crisis gekomen. Dit komt vooral omdat familiebedrijven meer gericht zijn op de lange termijn dan niet familiebedrijven. Familiebedrijven doen het ook op maatschappelijk vlak goed: ze doen meer aan innovatie, duurzaamheid, werkgelegenheid en onderwijs.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ybeltje

ELBURG -  De SGP-jongeren Elburg/Oldebroek en CDJA Noord-West Veluwe organiseren op vrijdag 20 oktober een Politiek Café, waar ze in gesprek zullen gaan met Ybeltje Berckmoes-Duindam. Dit naar aanleiding van haar recente optreden bij Pauw en haar boek ‘’Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn’’. Daarin beschrijft ze haar zes jaar als Tweede Kamerlid van de VVD. Ze vindt de Haagse wereld een slangenkuil, waar de fractietop de touwtjes strak in handen heeft en ze als ‘’mislukt Kamerlid’’ nog een baantje krijgt aangeboden als burgemeester. Ze zal haar verhaal houden terwijl er volop de gelegenheid is om vragen te stellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Samen met collega’s uit andere provincies roept ChristenUnie fractievoorzitter Pieter Plug via een gezamenlijk opgestelde brief de onderhandelaars van een nieuw kabinet op om de openingsdatum van vliegveld Lelystad op te schuiven. Wat ons betreft eerst een herindeling van het luchtruim en dan pas openstellen van het vliegveld, waardoor naar verwachting de overlast voor de inwoners van de Veluwe en Food Valley lager zal zijn, aldus Plug.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3024

REGIO -  Alle Statenleden vonden woensdag op hun tafel een doosje eieren. Op de agenda van de Statenvergadering stond de fipronilcrisis, met het verzoek om de gedupeerde bedrijven steun te bieden. Voor de Gelders ChristenUnie aanleiding voor deze ludieke actie, met de oproep om vooral de Gelderse eieren te blijven eten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3038

De provincie Gelderland komt in actie om getroffen pluimveehouders tegemoet te komen. Initiatieven van ChristenUnie en SGP om de sector te hulp te schieten hebben ertoe geleid dat vandaag in de vergadering van Provinciale Staten een motie is aangenomen die ondersteuning aan pluimveehouders via het Poultry Expertise Centre moet bieden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

Het kabinet houdt te weinig rekening met de belangen van de inwoners in de regio. Dat vindt het CDA in Elburg. De staatssecretaris wil nieuwe routes niet onderzoeken, als Schiphol daar mogelijk last van heeft. De lokale fractie heeft CDA-kamerlid Van Helvert daarom gevraagd op te komen voor de belangen van mens en dier op de Veluwe. Donderdag vergadert de Tweede Kamer opnieuw over Lelystad Airport.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)