cees

door Cees Dijkhuizen

CDA Elburg heeft de ambitie met een aansprekend programma de verkiezingen in te gaan volgend jaar. Daarvoor is het nodig aan te sluiten op de ideeën en problemen die er in de gemeente spelen. Als Kernteam GR2018 staan Anita Kloosterman, Ramon Blaauw, Cees Dijkhuizen en Johan Hiddink daarom klaar voor uw input! Het Kernteam heeft gesprekken gevoerd met alle wijk- en dorpscomités in de gemeente, stichting Wiel, de wijkagent en vele anderen tijdens (gemeentelijke en/of regionale) bijeenkomsten over de toekomst van de jeugdhulp, de omgeving en de detailhandel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

debat

door Cees Dijkhuizen

ELBURG - Bij het maken van een Omgevingsvisie over de toekomst van je gemeente, mag een goed gesprek met de komende generatie niet ontbreken. Daarom gingen de leerlingen uit atheneum 5 van het Lambert Franckens op 7 juni in debat met raadsleden uit Elburg, Oldebroek en Nunspeet. Het debat stond onder leiding van Friso de Zeeuw, hoogleraar gebiedsontwikkeling in Delft. Aan de hand van stellingen is met de leerlingen gediscussieerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CHRISTENUNIE

ELBURG - ChristenUnie Elburg roept inwoners op om belangrijke onderwerpen aan te dragen en meningen te delen. De ChristenUnie is gestart met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en wil inwoners daar nadrukkelijk bij betrekken. Op vrijdag 2 juni en zaterdag 3 juni hoort de ChristenUnie daarom graag welke onderwerpen u belangrijk vindt. De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie veel geïnvesteerd in onderwerpen als zorg, duurzaamheid en leefbaarheid in de kernen. Heeft u als inwoner van de gemeente Elburg vragen of vindt u dat er meer aandacht moet zijn voor bepaalde onderwerpen?

 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

REGIO - De afgelopen weken zijn veel verhalen in de media gekomen over het wildbeheer op de Veluwe. Het CDA Gelderland constateert dat niet alle berichten op feiten berust. Vandaar dat zij schriftelijke vragen hebben gesteld aan het college van gedeputeerde staten om hen volledig te informeren over het wild en het wildbeheer.

Engelina van Steenbrugge: "Vorig jaar hebben we al vragen gesteld over de wildstand. We weten dat het aantal groot wild op de Veluwe is toegenomen. Dit is aan de ene kant mooi voor de toeristen die grote kansen hebben om wild te treffen als zij op de Veluwe struinen. Maar aan de andere kant levert dit ook overlast en gevaarlijke situaties op. Denk daarbij aan verkeersoverlast en overlast bij agrariërs en tuineigenaren."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda elburg

ELBURG - Cees Dijkuizen van het CDA in Elburg laat weten: 'Het aantal jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken daalt nog steeds in Elburg. Dat is goed nieuws en daarom moeten we op de ingeslagen weg doorgaan. De raad heeft daarom het Preventie- en Handhavingsplan in het kader van alcohol vastgesteld'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ab

ELBURG - Voor Algemeen Belang is het duidelijk; kinderen moeten gelijke kansen en mogelijkheden hebben. Ongeacht de financiële positie van de ouder(s). “Ze vormen dé toekomst en zijn in een minimasituatie vaak ‘het kind van de rekening’”; aldus Agaath de Weerd van Algemeen Belang. Vijf jaar geleden heeft Algemeen Belang, in de persoon van Freek van der Heide jr., vanuit een aanbeveling van het Verwey Jonker Instituut, een motie ingediend om meer aandacht te schenken aan kinderen en jongeren die leven in een kwetsbare financiële positie. Wat Freek van der Heide betreft moest juist het kind centraal staan in het armoedebeleid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo CU

REGIO - Familiebedrijven spelen een belangrijke rol in het MKB – ook in Gelderland. Het Midden- en Kleinbedrijf is dé banenmotor van de Gelderse economie en de Provincie heeft het MKB als doelgroep genoemd in het provinciaal economisch beleid. Toch is er voor familiebedrijven geen specifieke aandacht in het Gelderse beleid. ChristenUnie Statenlid Janneke Slingerland wil van het College horen of en hoe de provincie Gelderland zich meer inzetten wil voor de familiebedrijven in het MKB. Ze heeft vandaag hierover vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De fracties van ChristenUnie en CDA in Elburg willen dat meer kinderen kunnen meedoen. Beide partijen stellen voor het Kindpakket in het minimabeleid uit te breiden, zodat 500 kinderen in gezinnen met een laag inkomen een beroep zouden kunnen doen op het Kindpakket. Ouders kunnen kosten die ze maken voor hun kinderen terugvragen bij de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om gymkleding, schoolreisjes, een computer of tablet, de kosten van een lidmaatschap bij een sportvereniging, kinderfeestjes, een dagje weg naar een pretpark of de kosten van een nieuwe winterjas.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1160602

ELBURG - Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden van Algemeen Belang Henk Wessel gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Na een voordracht door het bestuur herkozen de leden Henk overtuigend. Inmiddels behoort hij bij een van de langstzittende wethouders in Nederland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

ELBURG - Donderdagavond 20 april hield CDA afdeling Elburg haar voorjaarsledenvergadering. Hierin werd ook de aftrap gegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Met veel enthousiasme is het CDA Elburg aan de voorbereiding hiervoor begonnen. Voor de pauze stond er onder andere een bestuursverkiezing op de agenda. Na zes jaar voorzitterschap trad Peter van der Neut af. In zijn plaats werd Johan Hiddink tot voorzitter van het afdelingsbestuur benoemd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

19 04 2017 pic

De lokale commissie van SGP-jongeren in Elburg/Oldebroek maakte gisteren bekend op 23 juni een borrel te gaan houden met Kees van der Staaij over de islam. Dit werd verspreid op social media waarna Tim Hofman twitterde: 'Keesie die komt grienen over Islam om af te sluiten met dat homo's niet mogen trouwen en nee ik zag ook liever geen wijve bij de partij nee.'  Dit was voor Tom de Nooijer (Voorzitter SGP-jongeren Elburg/Oldebroek) aanleiding om namens de commissie een open brief te sturen naar Tim Hofman:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

In maart 2018 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Lokale schone energie zal zeker een belangrijk thema zijn. Het CDA Gelderland trapte 4 april af in de Radstake door de lokale fracties uit de provincie te informeren over het grote belang van deze zaak. Pieter van der Ploeg van Alliander, gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en Antoinet van Helvoirt van het Waterschap Rijn en IJssel vertelden de bestuurders over het belang van de energietransitie van fossiele naar duurzame, schone energie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

energieloket grELBURG - De ChristenUnie Elburg heeft een werkbezoek gebracht aan het Energieloket Elburg en Veluwe Duurzaam. Tijdens het bezoek werd gesproken over verschillende thema’s op het gebied van duurzaamheid. Eva Petra Simon, drijvende kracht achter Veluwe Duurzaam, geeft helder aan dat de focus te veel op energie(transitie) ligt, maar dat juist ook andere duurzaamheidsaspecten nadrukkelijk aandacht moeten krijgen. Tijdens het werkbezoek heeft de fractie van de ChristenUnie Elburg een uitgebreide toelichting gekregen over het ontstaan van Veluwe Duurzaam en het energieloket.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

share imageELBURG - Afgelopen zaterdag kwamen de VVD fractie voorzitters Thom van Campen uit Zwolle, Beent Keulen uit Kampen, Marga Schoots uit Elburg, Gina Guldenaar uit Hattem en Henk Kemp van VVD Oldebroek, bijeen in het Zwolsche stadhuis om te praten over het VVD Hanzenetwerk in oprichting.

Besproken werd wat zij voor elkaar en de gemeenten kunnen betekenen nu de landelijke VVD organisatie een regionetwerk voorstaat in plaats van VVD afdelingsbesturen per gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

7934 1ELBURG - De SGP-afdeling Elburg heeft al vroeg een eerste stap gezet naar de verkiezing van de gemeenteraad in maart 2018. Jan Krooneman is voor de derde keer aangewezen als lijsttrekker van de SGP-kandidatenlijst in de gemeente Elburg.

Het bestuur, dat unaniem achter de keuze staat, heeft Jan Krooneman tijdens de ledenvergadering voorgedragen. Deze is met de voordracht akkoord gegaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo pvda

Beste inwoners van de gemeente Elburg,

Het zal u niet ontgaan zijn dat de PvdA op 15 maart een enorme nederlaag heeft geleden. Het mag duidelijk zijn dat de teleurstelling ook bij ons als afdeling enorm groot is en dat er veel vragen leven. Is de PvdA onvoldoende in staat geweest om het sociaal democratische gedachtengoed voor het voetlicht te brengen? Heeft de PvdA in de ogen van de kiezer de afgelopen vier jaar te veel een VVD beleid uitgevoerd?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

Het CDA vraagt het nieuwe kabinet om aandacht te besteden aan de problematiek op en rond de A28. Deze snelweg die het westen van Nederland verbindt met het noorden en oosten is een belangrijke verkeersader die de laatste jaren snel volloopt. “Het verkeer dat gebruikt maakt van deze weg neemt snel toe” aldus Jaco Geurts, Tweede Kamerlid voor het CDA. “Er zijn tegenwoordig dagelijks op de verschillende plekken files op het traject tussen Amersfoort en Zwolle. Daarnaast neemt ook de druk op het onderliggend wegennet snel toe doordat automobilisten de files proberen te vermijden. De gemeente Ermelo, Putten en Nijkerk ondervinden hier veel hinder van.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd elburgVan fouten moet je leren! Wie is er niet groot geworden met deze opvoedkundige wijsheid. De Gemeente Elburg vertoont wat dat betreft ook menselijke trekjes en ze heeft geprobeerd te leren van haar (al dan niet aan te rekenen) fouten bij de nieuwbouw van het Winkelcentrum op 't Harde.

Enkele gemeenteraadsleden, diverse ambtenaren en het College hebben zich maandenlang gebogen om allereerst te kunnen komen tot een deugdelijk feitenrelaas, vervolgens kwam het College van Burgemeester en Wethouders tot vier prima aanbevelingen, zodat alle (bouw)projecten nu en in de toekomst baat zouden kunnen hebben van het geleerde uit het verleden, de zogeheten Lessons to be learned en daarbij was het College wel op zoek naar borging, zodat alle valkuilen in de toekomst (maar ook het heden) automatisch gemeden zouden worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Elburg

't HARDE - Vrijwilligers van de ChristenUnie in Elburg hebben maandag meegelopen en gefietst in een estafette van Groningen naar Den Haag. Zo brengen ze een boodschap uit Elburg naar de Tweede Kamer. De ChristenUnie vindt het belangrijk stem te geven aan de regio’s van Nederland. Daarom worden vanuit heel Nederland oproepen verzameld aan de nieuwe Tweede Kamer die op 15 maart verkozen wordt. Tijdens de estafette van ruim 250 kilometer geven inwoners van maar liefst 29 gemeenten het stokje aan elkaar over. Vanuit elke gemeente wordt een oproep aan het estafettestokje toegevoegd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boerderij

De fracties van de ChristenUnie en de SGP willen dat gezinsbedrijven niet met extra lasten geconfronteerd worden bij de invoering van het nieuwe plussenbeleid van de Provincie Gelderland. Bedrijven die van oudsher het landschap hebben bepaald als drager van de landschappelijke kwaliteit worden nu geconfronteerd met een stevige kostenpost om mee te kunnen gaan in de noodzakelijk schaalvergroting. Op dit punt zullen beide fracties woensdag met een gezamenlijk amendement komen en we verwachten van die politieke partijen die zich altijd beroepen op het feit dat ze agrarische bedrijvigheid willen ondersteunen ook daadwerkelijk steun geven aan de gezinsbedrijven in Gelderland en dus het amendement zullen steunen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)