cda gelderland

Al het asbest dat momenteel van de Gelderse daken wordt gehaald wordt opgeslagen. Het CDA pleit voor onderzoek naar technieken om het asbest af te breken. Na 2024 geldt er in Gelderland een verbod op asbesthoudende daken. Statenlid Daisy Vliegenthart: ‘Nu wordt alles in verpakte plastic zaken opgeslagen op 4 Gelderse stortplaatsen. Maar dat opslaan is de minst wenselijke vorm van afvalbeheer. We willen toekomstige generaties niet opzadelen met stapels asbest. Waarom investeren we niet in technieken die asbest daadwerkelijk afbreken?’ Het CDA wil extra inzet op het ontwikkelen van nieuwe innovaties en onderzoek naar bestaande technieken om asbesthoudend afval te verwerken tot herbruikbaar bouwmateriaal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ALGEMEEN BELANG

Openbaar groen is voor iedereen belangrijk. Voor velen is het een verlengstuk van de eigen tuin en/of de woning. In de afgelopen jaren is flink bezuinigd op de kwaliteit van het onderhoud. Algemeen Belang is blij dat hierin nu verandering gaat komen en er weer geïnvesteerd kan worden in het onderhoud van de openbare ruimte. “Het is onze wens om de gezondheid en het welbevinden van de inwoners te bevorderen. Goede wandelpaden en meer bankjes voor de ouderen. Speeltuinen met kwalitatief goede speeltoestellen zodat de veiligheid van de jongeren is gegarandeerd. Iedereen moet kunnen genieten van de omgeving en moet zich veilig voelen”; aldus Liesbeth ten Have van Algemeen Belang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

motie laagvliegen

REGIO - Provinciale Staten heeft vandaag in grote meerderheid een motie van GroenLinks aangenomen waarmee het krachtig uitspreekt dat laagvliegen boven Gelderland onacceptabel is. Lelystad Airport kan niet open voordat de laagvliegroutes van tafel zijn. 

Statenlid Anne Wieggers: "Laagvliegen is voor ons onacceptabel en staat haaks op alle maatregelen die we aan de grond nemen om onze inwoners en onze natuur te beschermen".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 cda

Op maandag 12 november vergadert de gemeenteraad van Elburg over de Meerjaren Programma Begroting (MPB). De CDA-fractie zal tijdens deze vergadering een motie indienen met als titel “Stabiel opgroeien voor alle kinderen”. Het CDA wil hiermee bereiken dat het zogenoemde kinderpardon in Den Haag weer op de politieke agenda komt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cu elburg

'T HARDE - Op maandag 29 oktober stemde de gemeenteraad van Elburg in met het raadsvoorstel Toekomstbestendig beheer en exploitatie van het MFC Aperloo in ‘t Harde. Dat betekent dat wanneer de Vereniging Gemeenschapscentra ’t Harde (VGH) binnenkort deel uitmaakt van een overkoepelende beheersstichting, het MFC met een schone lei kan beginnen. Onder voorwaarden wordt door de gemeente een kortlopende schuld kwijtgescholden en een lening omgezet in een schenking. Ook mogen investeringen worden gedaan voor het verbeteren van het binnenklimaat van het MFC, waaronder het aanbrengen van zonnepanelen en het realiseren van een koelinstallatie voor de multifunctionele ruimten en de ruimte voor kinderopvang ROMI. Tenslotte verstrekt de gemeente subsidie aan de nieuw op te richten beheersstichting, zodra de exploitatie van het MFC is ingebracht, om eventuele aanloopkosten te kunnen dekken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 8415

OOSTERWOLDE - Op vrijdagmiddag 2 november brachten ChristenUnie Elburg en ChristenUnie Oldebroek een bezoek aan geitenhouderij De Koemkolk in Oosterwolde. Vanuit de zorg voor de schepping staan onderwerpen als landbouw, veeteelt en natuur bij de ChristenUnie hoog op de agenda. De vrijdag voorafgaand aan ‘Dankdag voor gewas en arbeid’ was dan ook een mooie gelegenheid om een bezoek te brengen aan deze ondernemer.

Het bedrijf is van Teunis Bultman uit Doornspijk en zijn compagnon Marco van Beek. Het vrolijke gemekker begint al wanneer je de deur van de stal aan de Koemkolkweg in Oosterwolde opent. De agrariër uit Doornspijk besloot zijn bedrijf het afgelopen jaar in Oosterwolde te vestigen. Op De Koemkolk lopen nu zo’n 1200 geiten. Per jaar levert elke geit ongeveer 1400 kilo melk op. De Doornspijker heeft naast zijn geitenhouderij een adviesbureau. “Ik ben een ondernemer en niet puur alleen boer. Het runnen van de boerderij en mijn adviesbureau, gericht op de veehouderij, is voor mij een perfecte combinatie.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

De Gelderse fractie van de ChristenUnie wil snel duidelijkheid en een goede oplossing voor de inwoners van Gelderland omtrent Lelystad Airport. De fractie pleit al lang voor een herindeling van het luchtruim voordat Lelystad Airport open kan gaan. Het college van Gedeputeerde Staten stuurde vorige een bezorgde brief naar minister van Nieuwenhoven waarin ze ook aangeeft dat de onduidelijkheid rond Lelystad nu lang genoeg heeft geduurd. Volgens de ChristenUnie is dit een stap in de goede richting. “Laagvliegen over de Veluwe is een bizarre oplossing voor een toch al zo’n onnavolgbaar bestuurlijk proces. De routes worden te pas en te onpas gewijzigd” zegt ChristenUnie lijsttrekker Dirk Vreugdenhil.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

De Statenfractie van het CDA in Gelderland is blij met het bericht van Gedeputeerde Staten over Lelystad Airport. Het Gelders college van GS wil dat Lelystad Airport pas open gaat als de laagvliegroutes van de baan zijn. Het CDA stelde zich eerder al op het standpunt dat eerst aan alle voorwaarden moet worden voldaan zodat de overlast voor de inwoners van Gelderland geminimaliseerd wordt. En dat pas daarna sprake kon zijn van opening van Lelystad Airport.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

partijen

ELBURG - Op maandag 24 september jl. nam de gemeenteraad van Elburg unaniem een motie Vreemd aan de orde van de dag aan. De motie werd ingediend en toegelicht door de heer Arie van Dijk van de ChristenUnie. De intentie van deze motie is grip te krijgen op de kosten van jeugdhulp, zodat de raad op basis van tijdig ontvangen informatie, die volledig en betrouwbaar is, aan de voorkant kan sturen of bijsturen waar dat nodig is. Dat is sinds de implementatie in 2015 van de decentralisatie van het sociaal domein, waaronder de uitvoering van de Wet op de jeugdzorg, nog niet mogelijk gebleken. Ook is het contractmanagement niet op niveau en is de kwaliteitsdialoog nog niet in gang gezet. De raad wil dat het college van B&W uiterlijk op 1 januari 2019 inzicht heeft in de termijnen van het verbetertraject en realisatie daarvan nog in kalenderjaar 2019. Voor de raad van Elburg staat voorop dat aan alle jongeren die zorg nodig hebben op het juiste moment en zolang als dat nodig is de juiste zorg wordt verleend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDAGelderland

ELBURG - De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil dat eerst aan alle voorwaarden wordt voldaan zodat de overlast voor de inwoners van Gelderland geminimaliseerd wordt. En dat pas daarna Lelystad Airport geopend wordt. In de commissievergadering RLW van de Provincie Gelderland is woensdag jl. uitgebreid gesproken over Lelystad Airport. Dit gebeurde onder grote belangstelling van bezorgde inwoners van Gelderland. Op dit moment staat opening van Lelystad Airport gepland voor 2020. Met daarbij de afspraak dat het luchtruim uiterlijk in 2023 heringedeeld zou zijn zodat de overlast voor Gelderse inwoners maximaal drie jaar zou duren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ALGEMEEN BELANG

ELBURG - Door diverse stimuleringsmaatregelen investeren veel burgers in de duurzaamheid van hun woning.  Via een collectief voorstel is het voor de inwoners extra aantrekkelijk gemaakt om met name zonnepanelen te plaatsen. Een plan wat door de burger goed is ontvangen en waarbij veel personen zijn aangehaakt. Echter, het plaatsen van zonnepanelen kan de waarde van woningen doen stijgen, met als gevolg een stijgende aanslag van de OZB-belasting.

Wat Algemeen Belang betreft een super slecht signaal naar de burger en ook een ontmoedigingsbeleid om te investeren in zonnepanelen. “Dit moeten we niet willen”; aldus Liesbeth ten Have, fractielid Algemeen Belang. “We hebben het college vragen gesteld of dit voor onze gemeente ook van toepassing is en op welke wijze dit voorkomen kan worden”.

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA fractie gemeente Elburg 2018

ELBURG - Binnenkort gaan in Elburg de politici weer aan de slag. Na een welverdiende vakantie pakt ook de CDA-fractie in de gemeente Elburg hun taken in de gemeentepolitiek weer op. Het nieuwe jaar zal ongetwijfeld weer veel werk met zich meebrengen maar de twee leden van de CDA-fractie, Cees Dijkhuizen en Anita Kloosterman – Barneveld gaan er met nieuwe energie mee aan de slag.

Hoofdthema’s voor de CDA-fractie zijn het komend jaar Zorg en gezondheid en Regionale samenwerking. Ook komt dit jaar de Omgevingsvisie ter besluitvorming naar de raad. Dit document geeft richting aan het ruimtelijk beleid in de gemeente. Het CDA is blij dat deze visie samen met inwoners tot stand is gekomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdag

De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil dat het vele asbest dat van daken wordt gehaald niet langer alleen maar wordt opgeslagen. Er moet een definitieve oplossing komen om het asbest te recyclen. Het CDA wil weten hoeveel asbest er in Gelderland ligt opgeslagen en waar dat asbest dan ligt. Er zijn inmiddels methoden om asbest te recyclen, maar die lijken nog in een prematuur stadium te zijn. Statenlid Jaap Jonk: ‘Omdat de provincie Gelderland een ambitie heeft op het gebied van circulaire economie willen we graag van het College van Gedeputeerde Staten weten of Gelderland hier geen voortrekkersrol in zou moeten spelen’. Het CDA denkt aan proeven met verschillende manieren van recycling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdag

De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil dat er pro-actiever wordt nagedacht over de wenselijkheid en de gevolgen van de terugkeer van de wolf in Gelderland. De laatste tijd worden er met regelmaat wolven gesignaleerd in verschillende Nederlandse provincies, waaronder Gelderland. Het is wachten op het moment dat de eerste wolven zich hier weer definitief vestigen, met alle gevolgen vandien.  Gisteren bleek dat de 26 gedode schapen in Laag Zuthem inderdaad door een wolf zijn doodgebeten. Een van de voorbeelden van het fors toegenomen aantal meldingen over doodgebeten schapen door wolven. En ook kalveren of jonge veulens zouden het slachtoffer kunnen worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdag

REGIO - De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil weten wat Gedeputeerde Staten tot nu toe hebben gedaan om het Gelderse ei te promoten na de fipronil crisis. In de zomer van 2017 is er in Nederland en dus ook in Gelderland fipronil in de eieren geconstateerd en dat heeft grote gevolgen gehad. Het ei werd door veel afnemers in binnen- en buitenland niet meer gekocht. Het Gelderse ei had moeilijke tijden. En nog. Er zijn nog steeds pluimveebedrijven die op slot zitten en geen eieren mogen afleveren waardoor verkoop niet mogelijk is. Het CDA heeft hier zorgen over. En ook de kippen bij diverse bedrijven zijn nog niet fipronil vrij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto nieuwe situatie Oostendorperstraatweg

ELBURG - Een paar keer per jaar vliegen er auto`s uit dezelfde bocht aan de Oostendorperstraatweg te Elburg/Oostendorp. Het aantal ongevallen in deze bocht is volgens de bewoners, sinds ze er wonen, de 80 gepasseerd. Met het gevolg dat er steeds weer schade ontstaat aan het hekwerken, berm en lantaarnpalen. Logisch dat de bewoners dit onder de aandacht hebben gebracht. De ChristenUnie heeft aan het college de vraag voorgelegd of er maatregelen genomen kunnen worden om ongevallen in deze bocht te voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd

ELBURG - Woensdag 11 juli zijn de VVD Elburg, Hattem, Kampen-IJsselmuiden, Wezep-Oldebroek en Zwolle gefuseerd tot het Hanzenetwerk Regio Zwolle. Op bestuurlijk niveau bundelen de voormalige afdelingen de krachten. Daarmee houden ze meer tijd over voor wat echt belangrijk is: hun achterban. Erik van Enk, voorzitter Hanzenetwerk: “Op politiek niveau is al regelmatig overleg. Bestuurlijk werken we vanaf nu ook samen. Door verenigingstaken centraal te regelen, kunnen we meer doen in minder tijd. En houden we dus tijd over om de straat op te gaan.” Om het contact met de eigen leden en kiezers te waarborgen zijn plaatselijke commissies onder leiding van 5 Regisseurs actief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda elburg

ELBURG - Op woensdag 11 juli besprak de gemeenteraad van Elburg de zogenaamde “Kadernota” (voorheen Voorjaarsnota genoemd) waarin de plannen voor de komende jaren staan. Aan de orde kwam ondermeer de samenwerking op economisch gebied van de Noord-Veluwe met de Regio Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda logo

ELBURG - CDA Elburg hield afgelopen week in Kulturhus ’t Huiken haar voorjaarsledenvergadering. Centraal daarbij stonden de gemeenteraadsverkiezingen en het coalitieakkoord. Het werd een feestelijke avond. Voorzitter Johan Hiddink behandelde vlot de vaste agendapunten. Daarna presenteerde Ramon Blaauw, voorzitter van het campagneteam, de gevoerde campagne voor de verkiezingen en natuurlijk de resultaten daarvan. De ledenvergadering complimenteerde het campagneteam voor alle inzet en werkzaamheden. Voor iedereen was er een attentie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda logo

ARNHEM - Sinds 2017 krijgen fruittelers geen vergoeding meer van de provincies bij schade die wordt aangebracht door mezen. Doordat de mees een beschermde diersoort is, is het voor de fruittelers zeer lastig om de schade te voorkomen. Het CDA vindt dan ook dat de schade die veroorzaakt wordt door mezen moet worden vergoed. De Raad van State heeft 9 mei 2018 geoordeeld dat de provincies de schade die ontstaat door de mezen moeten blijven vergoeden. En een nieuwe regeling moeten treffen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)