cda gelderland

De Statenfractie van het CDA in Gelderland is blij met het bericht van Gedeputeerde Staten over Lelystad Airport. Het Gelders college van GS wil dat Lelystad Airport pas open gaat als de laagvliegroutes van de baan zijn. Het CDA stelde zich eerder al op het standpunt dat eerst aan alle voorwaarden moet worden voldaan zodat de overlast voor de inwoners van Gelderland geminimaliseerd wordt. En dat pas daarna sprake kon zijn van opening van Lelystad Airport.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

partijen

ELBURG - Op maandag 24 september jl. nam de gemeenteraad van Elburg unaniem een motie Vreemd aan de orde van de dag aan. De motie werd ingediend en toegelicht door de heer Arie van Dijk van de ChristenUnie. De intentie van deze motie is grip te krijgen op de kosten van jeugdhulp, zodat de raad op basis van tijdig ontvangen informatie, die volledig en betrouwbaar is, aan de voorkant kan sturen of bijsturen waar dat nodig is. Dat is sinds de implementatie in 2015 van de decentralisatie van het sociaal domein, waaronder de uitvoering van de Wet op de jeugdzorg, nog niet mogelijk gebleken. Ook is het contractmanagement niet op niveau en is de kwaliteitsdialoog nog niet in gang gezet. De raad wil dat het college van B&W uiterlijk op 1 januari 2019 inzicht heeft in de termijnen van het verbetertraject en realisatie daarvan nog in kalenderjaar 2019. Voor de raad van Elburg staat voorop dat aan alle jongeren die zorg nodig hebben op het juiste moment en zolang als dat nodig is de juiste zorg wordt verleend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDAGelderland

ELBURG - De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil dat eerst aan alle voorwaarden wordt voldaan zodat de overlast voor de inwoners van Gelderland geminimaliseerd wordt. En dat pas daarna Lelystad Airport geopend wordt. In de commissievergadering RLW van de Provincie Gelderland is woensdag jl. uitgebreid gesproken over Lelystad Airport. Dit gebeurde onder grote belangstelling van bezorgde inwoners van Gelderland. Op dit moment staat opening van Lelystad Airport gepland voor 2020. Met daarbij de afspraak dat het luchtruim uiterlijk in 2023 heringedeeld zou zijn zodat de overlast voor Gelderse inwoners maximaal drie jaar zou duren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ALGEMEEN BELANG

ELBURG - Door diverse stimuleringsmaatregelen investeren veel burgers in de duurzaamheid van hun woning.  Via een collectief voorstel is het voor de inwoners extra aantrekkelijk gemaakt om met name zonnepanelen te plaatsen. Een plan wat door de burger goed is ontvangen en waarbij veel personen zijn aangehaakt. Echter, het plaatsen van zonnepanelen kan de waarde van woningen doen stijgen, met als gevolg een stijgende aanslag van de OZB-belasting.

Wat Algemeen Belang betreft een super slecht signaal naar de burger en ook een ontmoedigingsbeleid om te investeren in zonnepanelen. “Dit moeten we niet willen”; aldus Liesbeth ten Have, fractielid Algemeen Belang. “We hebben het college vragen gesteld of dit voor onze gemeente ook van toepassing is en op welke wijze dit voorkomen kan worden”.

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA fractie gemeente Elburg 2018

ELBURG - Binnenkort gaan in Elburg de politici weer aan de slag. Na een welverdiende vakantie pakt ook de CDA-fractie in de gemeente Elburg hun taken in de gemeentepolitiek weer op. Het nieuwe jaar zal ongetwijfeld weer veel werk met zich meebrengen maar de twee leden van de CDA-fractie, Cees Dijkhuizen en Anita Kloosterman – Barneveld gaan er met nieuwe energie mee aan de slag.

Hoofdthema’s voor de CDA-fractie zijn het komend jaar Zorg en gezondheid en Regionale samenwerking. Ook komt dit jaar de Omgevingsvisie ter besluitvorming naar de raad. Dit document geeft richting aan het ruimtelijk beleid in de gemeente. Het CDA is blij dat deze visie samen met inwoners tot stand is gekomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdag

De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil dat het vele asbest dat van daken wordt gehaald niet langer alleen maar wordt opgeslagen. Er moet een definitieve oplossing komen om het asbest te recyclen. Het CDA wil weten hoeveel asbest er in Gelderland ligt opgeslagen en waar dat asbest dan ligt. Er zijn inmiddels methoden om asbest te recyclen, maar die lijken nog in een prematuur stadium te zijn. Statenlid Jaap Jonk: ‘Omdat de provincie Gelderland een ambitie heeft op het gebied van circulaire economie willen we graag van het College van Gedeputeerde Staten weten of Gelderland hier geen voortrekkersrol in zou moeten spelen’. Het CDA denkt aan proeven met verschillende manieren van recycling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdag

De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil dat er pro-actiever wordt nagedacht over de wenselijkheid en de gevolgen van de terugkeer van de wolf in Gelderland. De laatste tijd worden er met regelmaat wolven gesignaleerd in verschillende Nederlandse provincies, waaronder Gelderland. Het is wachten op het moment dat de eerste wolven zich hier weer definitief vestigen, met alle gevolgen vandien.  Gisteren bleek dat de 26 gedode schapen in Laag Zuthem inderdaad door een wolf zijn doodgebeten. Een van de voorbeelden van het fors toegenomen aantal meldingen over doodgebeten schapen door wolven. En ook kalveren of jonge veulens zouden het slachtoffer kunnen worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdag

REGIO - De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil weten wat Gedeputeerde Staten tot nu toe hebben gedaan om het Gelderse ei te promoten na de fipronil crisis. In de zomer van 2017 is er in Nederland en dus ook in Gelderland fipronil in de eieren geconstateerd en dat heeft grote gevolgen gehad. Het ei werd door veel afnemers in binnen- en buitenland niet meer gekocht. Het Gelderse ei had moeilijke tijden. En nog. Er zijn nog steeds pluimveebedrijven die op slot zitten en geen eieren mogen afleveren waardoor verkoop niet mogelijk is. Het CDA heeft hier zorgen over. En ook de kippen bij diverse bedrijven zijn nog niet fipronil vrij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto nieuwe situatie Oostendorperstraatweg

ELBURG - Een paar keer per jaar vliegen er auto`s uit dezelfde bocht aan de Oostendorperstraatweg te Elburg/Oostendorp. Het aantal ongevallen in deze bocht is volgens de bewoners, sinds ze er wonen, de 80 gepasseerd. Met het gevolg dat er steeds weer schade ontstaat aan het hekwerken, berm en lantaarnpalen. Logisch dat de bewoners dit onder de aandacht hebben gebracht. De ChristenUnie heeft aan het college de vraag voorgelegd of er maatregelen genomen kunnen worden om ongevallen in deze bocht te voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd

ELBURG - Woensdag 11 juli zijn de VVD Elburg, Hattem, Kampen-IJsselmuiden, Wezep-Oldebroek en Zwolle gefuseerd tot het Hanzenetwerk Regio Zwolle. Op bestuurlijk niveau bundelen de voormalige afdelingen de krachten. Daarmee houden ze meer tijd over voor wat echt belangrijk is: hun achterban. Erik van Enk, voorzitter Hanzenetwerk: “Op politiek niveau is al regelmatig overleg. Bestuurlijk werken we vanaf nu ook samen. Door verenigingstaken centraal te regelen, kunnen we meer doen in minder tijd. En houden we dus tijd over om de straat op te gaan.” Om het contact met de eigen leden en kiezers te waarborgen zijn plaatselijke commissies onder leiding van 5 Regisseurs actief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda elburg

ELBURG - Op woensdag 11 juli besprak de gemeenteraad van Elburg de zogenaamde “Kadernota” (voorheen Voorjaarsnota genoemd) waarin de plannen voor de komende jaren staan. Aan de orde kwam ondermeer de samenwerking op economisch gebied van de Noord-Veluwe met de Regio Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda logo

ELBURG - CDA Elburg hield afgelopen week in Kulturhus ’t Huiken haar voorjaarsledenvergadering. Centraal daarbij stonden de gemeenteraadsverkiezingen en het coalitieakkoord. Het werd een feestelijke avond. Voorzitter Johan Hiddink behandelde vlot de vaste agendapunten. Daarna presenteerde Ramon Blaauw, voorzitter van het campagneteam, de gevoerde campagne voor de verkiezingen en natuurlijk de resultaten daarvan. De ledenvergadering complimenteerde het campagneteam voor alle inzet en werkzaamheden. Voor iedereen was er een attentie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda logo

ARNHEM - Sinds 2017 krijgen fruittelers geen vergoeding meer van de provincies bij schade die wordt aangebracht door mezen. Doordat de mees een beschermde diersoort is, is het voor de fruittelers zeer lastig om de schade te voorkomen. Het CDA vindt dan ook dat de schade die veroorzaakt wordt door mezen moet worden vergoed. De Raad van State heeft 9 mei 2018 geoordeeld dat de provincies de schade die ontstaat door de mezen moeten blijven vergoeden. En een nieuwe regeling moeten treffen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

LOGO Algemeen Belang

Algemeen Belang wil weten hoe het is gesteld met de kwaliteit van de bewindvoering voor de schuldhulpverlening in de gemeente Elburg. Dit naar aanleiding van het programma Nieuwsuur waarin deze problematiek uitgebreid aan de orde kwam, aldus Gertwin Visscher. Bewindvoering is booming business geworden; eentje die de gemeenten handen vol geld kost, terwijl gemeenten geen enkele invloed hebben op de kwaliteit ervan. De marktwerking is hier doorgeschoten en kwetsbare mensen met schulden zijn het slachtoffer, volgens het programma Nieuwsuur. Daarom heeft Algemeen Belang hierover schriftelijk vragen ingediend en wil weten hoe dit zit in de gemeente Elburg. Welke signalen heeft het college hierover ontvangen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo striped

De VVD wil dat de Provincie zich inzet om meer politieagenten in Gelderland  te krijgen. Aanleiding hiervoor is een noodkreet van regioburgemeester  Hubert Bruls. Hij gaf aan dat de politie vanwege onderbezetting niet toekomt  aan ‘het vangen van boeven’. De Gelderse liberalen vinden dit een zorgelijk signaal en trekken daarom aan de bel. Statenlid Frederik Peters: “We willen  dat de zware criminaliteit in onze provincie word aangepakt. Dat kan alleen als  al onze partners, zoals de politie, op sterkte worden gebracht”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Lyda Sneevliet

ELBURG - De komende vier jaar maakt het CDA weer deel uit van het College van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Elburg. De onderhandelingen over het nieuwe College zijn afgerond. CDA Elburg is blij met het resultaat en ziet de samenwerking in het College met vertrouwen tegemoet. Bij de verkiezingen op 21 maart kreeg het CDA Elburg 30% meer stemmen dan vier jaar geleden. Als een van de winnaars van de verkiezingen werd de partij uitgenodigd voor de onderhandelingen. CDA-fractievoorzitter Cees Dijkhuizen: “In onze verkiezingscampagne hebben we er geen geheim van gemaakt graag een bijdrage te leveren aan het bestuur van onze gemeente. Het stemt ons dankbaar dat we het vertrouwen van de kiezers en de andere fracties in de raad krijgen om deel te nemen in het College.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

ELBURG - Informateur Willem Krooneman (CU) adviseert een coalitie bestaande uit ChristenUnie, Algemeen Belang, SGP en CDA. Met alle partijen zijn individuele gesprekken gevoerd. De meerderheid van de raad is op zoek naar een brede, stabiele coalitie van vier partijen. Uit de gesprekken bleek dat het logisch is dat in ieder geval de partijen ChristenUnie en Algemeen Belang deel uitmaken van de nieuwe coalitie. Duidelijk werd verder dat één van de winnaars van de verkiezingen, VVD of CDA, aan deze coalitie deel zou moeten nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 1001

CDA Elburg bedankt alle kiezers die bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart hebben gekozen voor het CDA. Het CDA kreeg maar liefst 340 stemmen meer dan bij de vorige verkiezingen. Dat is een stijging van 30%!

Namens het CDA zullen Cees Dijkhuizen en Anita Kloosterman-Barneveld het CDA vertegenwoordigen in de gemeenteraad. De nieuwe fractie zal, net als in de afgelopen jaren, haar uiterste best doen om in samenwerking met andere fracties de belangen van alle inwoners zo goed mogelijk te behartigen. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Uitslag 21 maart

ELBURG - Bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart heeft VVD Elburg een historisch goed resultaat behaald. Er werden 35% meer stemmen gehaald dan in 2014. Hoewel dit de hele avond genoeg leek voor een derde zetel, was het uiteindelijk toch de ChristenUnie die er met de laatste restzetel vandoor ging.

Met ruim 400 extra stemmen was de VVD de winnaar van de avond. Sinds 1986 heeft de partij niet meer zo’n goed resultaat neergezet. Het stemmenaantal is ten opzichte van 2014 met ruim een derde gestegen en ten opzichte van 2010 zelfs verdubbeld. Toch kwam de partij aan het eind van de avond ongeveer 20 stemmen te kort om de winst echt te verzilveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 0934

ELBURG - Het CDA campagneteam was dinsdagmorgen actief op de weekmarkt in Elburg. Onder een stralend zonnetje werden er nog flyers uitgedeeld en velen namen een groen CDA-appeltje mee. Opvallend veel mensen prezen de CDA lijsttrekker Cees Dijkhuizen voor zijn optreden tijdens het lijsttrekkersdebat op maandagavond. "De standpunten van het CDA werden op duidelijke en correcte manier verwoord" zo viel regelmatig te horen. Duidelijk werd dat de CDA lijsttrekker veel vertrouwen geniet onder de kiezers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)